ПУДООС-МОСВ


Управителният съвет приема приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест както следва:

Сектор: Управление на отпадъците

  • Финансиране на проекти за рекултивация на депа с прекратена експлоатация, обект на процедурата по нарушение № 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от страна на Република България на член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ПУДООС ще осигури разликата между стойността на проекта и дължимите обезпечения по чл.60 от Закона за управление на отпадъците;
  • Довършване на депа за твърди битови отпадъци или разширение на съществуващи регионални депа, които са останали без възможност за финансиране в системата на 24 – те нови регионални депа по ОП ” Околна среда 2007 – 2013 г.“;
  • Финансиране на обекти или съ-финансиране на съпътстващи обекти, изпълнявани със средства от Европейския съюз или други източници.

 

РЕШЕНИЯ ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 27.08.2013 Г.

Управителният съвет приема приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест както следва:

Сектор: Управление на водите:

  • Довършване на довеждащи и главни колектори до ГПСОВ за агломерации с над 10 000 еквивалентни жители в съотвествие с чл. 127 от ЗВ ;
  • Довършване на канализационни мрежи , захранващи главни и довеждащи колектори до ГПСОВ / МПСОВ за агломерации над 2 000 еквивалент жители с цел натоварване на капацитета на ГПСОВ / МПСОВ в съотвествие с чл. 127 от ЗВ ;
  • Довършване на малки водопроводни проекти , по прекратени договори – в следствие от решение на УС на ПУДООС както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране със средства от ДБ и ПУДООС , на които остава по-малко от 50 % за завършване в съответствие с подадено актуализирано заявление и актуализиран работен проект, съгласно действащите законови изисквания на ЗВ , ЗУТ и ЗОП.
  • Финансиране или съ- финансиране на обекти, изпълнявани със средства от Програма ИСПА, ФАР, и др. или финансиране на обекти, съпътстващи обекти, финансирани със средства от Европейския съюз или други източници;

Сектор: Ограничаване загубата на биологичното разнообразие и запазване на естествените екосистеми

  • Опазване на редки и застрашени видове;
  • Развитие на националната екологична мрежа Натура 2000.
  • Повишаване на обществената информираност и общественото съзнание за ролята и значението на биоразнообразието за природните процеси и живота на хората.