Обичам природата!


Целта на кампанията „За чиста околна среда 2017 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите.
Допустими разходи по проектите са разходи за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, други. Не се финансират печалба, семинари, озвучаване, командировки, възнаграждения, хонорари, лекторски и др. административни разходи.
С най-висока оценка биват оценявани проекти, които в най-голяма степен показват приобщаване на децата към проекта, вменяване на дългосрочни задължения и постигане на определени резултати от участващите в проекта, проследимост на идеята в нейното дългосрочно развитие и възможност за продължаване на проекта чрез включване на допълнителни участници и родители в следващите етапи, както и наличие на тясна връзка между посочените дейности в проекта и кампанията „Чиста околна среда“ на Министерството на околната среда и водите, в съответствие с цялостната стратегия за развитие на екологично възпитание и отговорности у младите хора в насока опазване на природните ресурси на страната ни .
Кампанията е в два раздела – за общини и кметства и за училища и детски градини.