Canadian pharmacy online Регистър
Home

Регистър

Проекти на Община Сливен

Структурни фондове на ЕС (62/19 )

Национален план за възстановяване и устойчивост, ОП за храни и/или основно материално подпомагане, Оперативна програма Административен капацитет 2007 - 2013, Оперативна програма Добро управлен 2014 - 2020, Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г., Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013, Оперативна програма Околна среда 2014-2020, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020...

Други инструменти на ЕС (14/9 )

INTERREG IVC, Генерална дирекция „Комуникация“ на ЕК, Главна дирекция „Заетост, социална политика и равни възможности” на ЕК, Делегация на ЕК в България, Програма КУЛТУРА 2007-2013, Програма Леонардо Да Винчи на ЕК, Програма „Интелигентна енергия”, Програма „Учене през целия живот”, Фонд Солидарност на ЕС

Предприсъединителни фондове (8/3 )

Програма ИСПА, Програма ФАР, Програма ФАР – ИНТЕРРЕГ ІІІ С

Национални програми/източници на финансиране (26/14 )

ДАМС, Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз, Красива България, Национален доверителен Екофонд, Национален център за музика и танц - Министерство на културата, Национална програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти, НП От социални помощи към осигуряване на заетост, ПКЗНБАК при МС, ПУДООС, Регионална програма МТСП...

Други наднационални финансови инструменти (9/6 )

Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Международен фонд Козлодуй, Програма за хуманитарна и гражданска помощ на EUCOM, Проект за социално включване - Световна банка - МТСП, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021

Статус: Приключили проекти (104/- )

Статус: Текущи проекти (8/- )

Статус: Проекти, очакващи одобрение и финансиране (-/- )

Роля: водеща организация (92/- )

Роля: партньорска организация (18/- )

Години: 2004 (1/- )

Години: 2005 (3/- )

Години: 2006 (24/- )

Години: 2007 (12/- )

Години: 2008 (10/- )

Години: 2009 (11/- )

Години: 2010 (7/- )

Години: 2011 (14/- )

Години: 2012 (22/- )

Години: 2013 (27/- )

Години: 2014 (22/- )

Години: 2015 (13/- )

Години: 2016 (14/- )

Години: 2017 (12/- )

Години: 2018 (13/- )

Години: 2019 (15/- )

Години: 2020 (16/- )

Години: 2021 (13/- )

Години: 2022 (13/- )

Години: 2023 (13/- )

Години: 2024 (10/- )

Години: 2025 (5/- )

Години: 2026 (3/- )