Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен

Регистър

Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен


Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 57510,23 лв (без ДДС)
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 2 „Подобряване на околната среда и природата”
Операция/Бюджетна линия: Мярка 226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Цели: Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен
Дейности:

Възстановителни дейности: 

Почистване на площи в гори, пострадали от пожари, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване.
Лесовъдски мероприятия.