Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Зелени, достъпни и активни пешеходни зони
Home Структурни фондове на ЕС Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

Регистър

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони


Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.4-09/2012/001
Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 5259379,44
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 4996410,47
Финансов принос на Община Сливен: 262968,97
Източници на финансиране:

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”

Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-09/2012

 

 Финансиране на основните обекти на интервенция:

 

Сума, лева

Процент от общата сума, %

 
 

 

 

 

 

Обща стойност на БФП към бенефициента 95%

4 742 477,89

95,00%

 

 

 

 

 

Собствен финансов принос на кандидата 5%

249 604,10

5,00%

 

 

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА - ОСНОВНИ ОБЕКТИ

4 992 081,99

100,00%

 

 

Финансиране на допълнителния обект на интервенция:

 

Сума, лева

Процент от общата сума, %

 
 

 

 

 

 

Обща стойност на БФП към бенефициента 95%

253932,58

95,00%

 

 

 

 

 

Собствен финансов принос на кандидата 5%

13364,87

5,00%

 

 

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ

267297,45

100,00%

 

 

* Забележка: Допълнителния обект на интервенция ще бъде финансиран от ОПРР само при наличието на достатъчен освободен финансов ресурс.

Начало на проекта: 2013-05-20
Край на проекта: 2015-12-20
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция/Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
Текущ етап:

Към настоящия момент са приключени всички строителни дейности по проекта, включително за допълнителния обект на интервенция.

По проекта са изпълнявани следните договори:

 Процедура "Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони"

Изпълнител: ДЗЗД КОНСОРЦИУМ СЛИВЕН ЦЕНТЪР

Процедурата в рубриката "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен

Процедурата на Портала за обществени пъръчки на АОП - уникален номер 00118-2013-0044

Информация за сключен договор в Регистъра за обществени поръчки на АОП

Изпълнителят в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България


Процедура с предмет "Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по строителни и монтажни работи по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 "Зелени, достъпни и активни пешеходни зони", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г." 

Изпълнител: СТРОЙКОНСУЛТ ГН 99" ЕООД

Процедурата в рубриката "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен 

Процедурата на Портала за обществени поръчки на АОП - уникален номер 00118-2013-0038

Информация за сключен договор в Регистъра за обществени поръчки на АОП

Изпълнителят в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България


Открит конкурс за проект "Зелени, достъпни и активни пешеходни зони" (Изготвяне на инвестиционен проект)

Изпълнител: Проектантско бюро КОЙНОВИ ООД

Конкюрсът в рубриката "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен

Откритият конкурс на Портала за обществени поръчки на АОП - уникален номер 00118-2012-0016

Информация за проведен открит конкурс в Регистъра за Обществени поръчки на АОП

Изпълнителят в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България


Процедура с предмет "Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г."

Изпълнител: ПРИМА ФИНАНСКОНСУЛТИНГ ЕООД

Поцедурата в рубриката "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен

Процедурата на Портала за обществени поръчки на АОП - уникален номер 00118-2013-0042

Информация за сключен договор в Регистъра за обществени поръчки на АОП

Изпълнителят в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България


Процедура с предмет "Информация и публичност по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г."

Изпълнител: СПОТ.КОМ ЕООД

Процедурата в рубриката "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен

Процедурата на Портала за обществени поръчки на АОП - уникален номер 00118-2013-0041

Информация за сключен договор в Регистъра за обществени поръчки на АОП

Изпълнителят в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България


Процедура (публична покана) с предмет "Изготвяне на документации и оказване на експертна помощ, за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” по ОП „Регионално развитие

Изпълнител: ВОРОНДА ЕООД

Публичната покана в рубриката "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен

Публичната покана на Портала за обществени поръчки на АОП - уникален номер 9018214

Изпълнителят в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България


Процедура (публична покана) с предмет "Изготвяне на проектно предложение по проект „Зелена и достъпна градска среда в община Сливен

Изпълнител: ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС ЕООД

Публичната покана в рубриката "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен

Публичната покана на Портала за обществени поръчки на АОП - уникален номер 9007375

Изпълнителят в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България


  


Цели: Целта на проекта е подобряване на физическия и екологичен аспект на средата, създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение, повишаване на безопасността и превенция на риска.

Интервенцията извежда следните специфични цели, които следва да постигне на ниво конкретен проект, съотносими както към основните, така и към допълнителния обект:
1. Изпълнение на интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие, в приоритетен и ключов за град Сливен териториално и функционално обособен участък от градската среда, чрез директно въздействие върху инфраструктурните и екологични условия, с цел подобряване качеството на живот на жизнената и работна среда;
2. Повишаване привлекателността на региона за посетители и външни инвеститори;
3. Интегриране на групите в неравностойно положение, посредством създаване на достъпна архитектурна среда и подобряване достъпа до административни и социални услуги;
4. Интегриране на етническите малцинства, вкл. и ромите, с оглед преодоляване на социалната им изолация;
5. Превенция на риска, посредством повишаване безопасността и подобряване сигурността на участъка, обхванат от проекта.

Дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Разпространение на информация, публичност и визуализация
Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 4 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – създаване на привлекателна физическа среда на гр. Сливен чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие
Дейност 5 - Строителен надзор
Дейност 6 - Авторски надзор
Дейност 7 - Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
Дейност 8 -  Одит на проекта

ОСНОВНИ ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ

1. ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА ОКОЛО СГРАДАТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН 

Обхвата на проекта включва две зони: южна зона /3838 кв.м/ - пред сградата на Общината, ограничена от изток - с началото на съществуващата пешеходна зона, от запад - от ул. ”Цар Освободител” и от юг - от съществуващата сключена застройка, а източната зона /6261 кв.м/ включва площта пред източното крило на сградата на Общината и е ограничена от север от ул. ”Раковски” и от юг – от Стария бряст и съществуващата пешеходна зона. 

Южното площадно пространство поради съществуващата денивелация на терена се разделя на две части от новопроектираните зелени площи /951 кв.м/. Те са обусловени от нивата пред главния вход на Общината и от входовете на съществуващите сгради на юг. Представителното пространство пред входа на Общината /2923 кв.м/ е решено с декоративна настилка от цветни гранити и пълнеж от цветен ситен паваж от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой от 4 мм в 5 размера с дебелина 6 см за подреждане в сегментни дъги в различни цветове. Останалата част от пространството се решава с настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой 4 мм с размери 10/20 см, 20/20 см и 30/20 см с дебелина 6 см. Предвидените 3 бр. водни площи под стъклено покритие и два по 5 бр. „сухи фонтани”, комбинирани с ефектно осветление допринасят за по-високото естетическо ниво на площадното пространство. Зелените площи ще бъдат оформени с подходяща растителност съгласно дендрологичния проект. Предвидени са нови дървесни видове на мястото на част от съществуващите дървета. Бетоновите подпорни стенички, с които се изграждат зелените площи се облицоват с „туфа” и шапка от лющен гранит, съгласно разработения детайл. Фонтаните се облицоват вътре със стъклокерамични плочки 2/2 см и се покриват с трипластово закалено и ламинирано стъкло с дебелина 30 мм.

Източната зона е частично реализирана преди около 30 години като продължение на първия етап от съществуващата пешеходна зона. Проектът запазва съществуващото положение, като се предвиждат само ремонтно възстановителните работи по настилката с площ – 426 кв.м. Съществен ремонт се предвижда на съществуващия фонтан като се запазва неговия вид, но се ремонтира дъното на басейна и се изгражда изцяло ново технологично оборудване. Останалата част от източното площадно пространство включва паркинга на изток от сградата на общината, зад жилищния блок, който се ремонтира изцяло с нова асфалтова настилка – 1090 кв.м, нова тротоарна настилка – 348 кв.м с вибропресовани бетонови блокчета с 4 мм покривен слой, тип унипавета вълна с дебелина 6см. и размери 22,5 х 11,2 см. Навсякъде се монтират и нови улични бордюри с размери 50х18х35см и 50х15х25см. Подменят се съществуващите капаци на ревизионни шахти с нови алуминиеви интегрирани в настилката съответно с пълнеж от гранит – 11 бр. и с пълнеж от унипавета – 15 бр. Предвижда се поставянето на кошчета за отпадъци - 22бр., седалки върху гранитни масиви - 26 бр., решетки за същ. отводнителни шахти /канали/ от полимербетон - 14,5 лин.м и афиш колони с вградено осветление /по детайл/ - 4 бр. Осъществява се ново отводняване южно от общината и на паркинг по В и К проект. Осветлението се решава по ел. проект със съответните осветителни тела. Озеленяването се осъществява в съответствие с проекта по паркоустройство.

 

2. ПЕШЕХОДНА ЗОНА ОТ „СТАРИЯ БРЯСТ” ДО НТС

Съществуващата пешеходна зона е реализирана на два етапа: 1-ви етап от „Стария бряст” до кино „Българка” - преди около 35 години, и 2-ри етап от кино „Българка” до НТС - преди около 26 години. Тези пространства са оформени съгласно възможностите и тенденциите по това време, като цяло не са много амортизирани, но на места са увредени и проектът предвижда частична реконструкция и обогатяване на тези зони с нови елементи.

За първия етап проекта предвижда направа на нови зелени площи в комбинация със съществуващи и новозасадени дървета. Ще се поставят нови пейки за сядане около дървета и зелени площи /по детайл/ и нови седалки върху съществуващите гранитни масиви. Настилката от масивни плочи от врачански камък е неподходяща при зимни условия и поради това проектът предвижда подмяната им с вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой за подреждане в сегментни дъги в различни цветове в зоната на интензивно пешеходно движение. Съществуващите гранитни ивици и настилката в контакт със сградите се запазват. В тази част от пешеходната зона се предвижда изграждането на две нови детски площадки – една за подвижни игри на деца до 5 години и една за деца до 12 години. 

За втората част на съществуващата пешеходна зона не е необходимо да се подменя настилка и да се оформят нови зелени площи. Проектът предлага коригиране и обогатяване на съществуващото озеленяване и направа на нови седалки върху съществуващите бетонни стени. Предвижда се ремонтиране на съществуващия фонтан, който в момента не функционира. Временно ще се демонтират облицовката от мраморни павета и мраморни заоблени сегментни бордюри /преливници/ като по-голямата част от тях ще се запазят, а повредените ще се подменят с нови. След отстраняването на повредите по водопроводната инсталация и евентуалните пукнатини и слягания в бетонната конструкция, ще се изпълни нова течна хидроизолация и ще се възстанови облицовката от мраморните детайли. 

Фонтанът ще се оборудва с нови струйници, осветителни тела, помпи, филтри, резервоари и др. Целта е след ремонта да се възстанови първоначалния ефект на фонтана.

 

3. ПЕШЕХОДНА ЗОНА ОТ ПЛОЩАД „Д. ЖЕЛЯЗКОВ – ФАБРИКАДЖИЯТА /НТС/ – ДО ГРАДИНСКИ МОСТ

Продължението на пешеходната зона по бул. ”Цар Освободител” и нейното третиране е съобразено със съществуващата едроразмерна растителност, като около отделни групи дърветата, разположени предимно от северната страна са оформени зелени площи, повдигнати над прилежащия терен, комбинирани с места за сядане. Подпорните стени са от монолитен стоманобетон, обработен с мазилка на циментопясъчна основа отвън, като основа за полагане на перлена мозайка в цвят по мостра и водоустойчива отвътре, за да предпази стената от овлажняване при поливане. Монтира се шапка от термолющен гранит с дебелина 3 см. Останалите зелени площи са оформени със скрит бордюр от плочи термолющен гранит с дебелина 3 см, изравнен с нивото на настилката от бетонови унипавета по пешеходните алеи и с настилката от полиран гранит около двата фонтана. Оформлението на свободностоящите дървета е предвидено с пътни бордюри 50/15/25 см, повдигнати над нивото на настилката и запълнени с мулч, положен върху геотекстилна основа. Описание на работата:

Демонтажни работи: Демонтират се всички улични бордюри от гранит и бетон в обхвата на обекта. Демонтират се всички базалтови и бетонови тротоарни настилки и бордюри около дърветата. Демонтират се всички капаци на шахтите на инженерната инфраструктура. Демонтират се всички решетки на отводнителната канализация в обхвата на разработката. Премахват се всички асфалтови настилки по уличните платна. Демонтират се всички стълбове на уличното и алейно осветление.

Настилки: Настилката на пешеходните алеи е решена с рамка от плочи термолющен гранит с дебелина 3 см, както и отделни акценти като повдигнатата пешеходна пътека по ул. ”Гео Милев”, около колонадата на входа на пешеходната зона и др. Основната настилка е от вибропресовани бетонови блокчета /унипавета/ с мита повърхност мин. 4мм. покривен слой с кварцов пясък, с размери 20/20/6см в цвят мит охра, мит червен, мит светлосив, мит антрацит, мит кафяв (по специална заявка), по БДС ЕN1338, якост на разцепване минимум 4.2 mpa, противообледеняващи соли 0.3 кг/м² и абсорбация на вода до 5%. Подреждат се по схеми, дадени в чертежите на настиките. Полагат се върху легло от ситен пясък, армирана бетонова настилка с дренажни отвори и трошено-каменна настилка съгласно детайлите и указанията дадени на чертежите. Повдигната пътека е решена с вибропресовани бетонови блокчета /унипавета/ с мита повърхност мин. 4мм. покривен слой с кварцов пясък. Подреждат се по схема, полагат се на пясъчна възглавница-фракция 0-2 мм с дебелина 3 см, върху горна уплътнена носеща основа от трошен камък-фракция 0-18 мм,  с дебелина 20 см и долна уплътнена носеща основа от трошен камък – фракция 0-63 мм с дебелина 20-30 см. След запълването на фугите с пясък, настилката се трамбова.

Павилионите на спортния тотализатор и за цветя, които изолират пространството пред гарнизонния стол се премахват, за да се „отвори” то към пешеходната зона. 

Началото на пешеходната зона е маркирано с 11 стълба, с различен наклон, с вградено осветление в горния им край, оформени като колонада. Колоните са от монолитен стоманобетон, с вградени LED осветителни тела, които да създават илюзия за светлинна аркада. Колоните са облицовани с плочи от полиран гранит с размери 60/30/1.5 см в шест цвята. Колоните са разположени в затревена площ, която да насочи пешеходците към пешеходните пътеки по булевардите „Христо Ботев и „Братя Миладинови”. Тротоарът в зоната на колонадата е решен с настилка от термолющен гранит,  с вградени три групи по три осветителни тела, монтирани в настилката, маркиращи пешеходните пътеки. Предвидени са рампи с наклон 5% напречен и 6% страничен към повдигнати пешеходни пътеки по двата булеварда. Зоната от тротоара, предназначена за ползване от хора в неравностойно положение е оформена с тактилни плочи с размери 30/30см. 

Непосредствено след  колонадата са оформени два фонтана с по 12 сухи дюзи всеки, комбинирани с ефектно осветление, покрити с решетки от неръждаема стомана със ситен растер на нивото на пешеходните настилки, оборудвани със заключващи се устройства. Коритото на фонтаните е от монолитен стоманобетон, с водонепропусклива мазилка на циментопясъчна основа. Предвидени са преливници и датчици за ниво, с които се регулира нивото на водата във оборотния водоем, разположен под дюзите. Предвиден е обрамчващ контур от плочи с размери 50/50/3см и 50/20/3 от полиран гранит. Непосредствено до фонтаните в тревните площи са разположени подземни помпени помещения с капаци на входните люкове от масивен алуминий, с вградена арматура, които се обрамчват и запълват с плочи от термолющен гранит 3 см, с механизми за заключване. 

Неподвижно обзавеждане

Местата за сядане са решени с пейки по индивидуален проект, с корпус от полимерен бетон, с дървени седалки от дъб, импрегниран, с лаково покритие, комбинирани с ефектно осветление разположено под тях с по две LED осветителни тела. Пейките се закрепват за настилката със стоманени планки и шпилки, замонолитени в бетоновата настилка. Външната повърхност на бетоновите елементи се измазва с разтвор на циментопясъчна основа, външната повърхност се обработва с перлена мозайка в цвета на подпорните стени на зелените площи, а вътрешната защитена от атмосферните условия страна-с водонепропусклива боя-фасаген. Около местата за сядане са разположени кошчета. 

Ефектно  и алейно осветление

Предвидено е алейно осветление, разположено предимно по южната част на пешеходната зона, на реда на свободностоящите дървета и по алеите около гарнизонния стол. Ефектно осветление е монтирано двустранно  и отгоре на всяка колона от колонадата в източната част, вградено в тялото на колоната по начин показан на чертежите. На двете пешеходни пътеки са предвидени три групи с по три осветителни тела, монтирани в настилката от гранит. 

Отвеждане на дъждовните води

Отвеждането на повърхностните води е решено с чугунени щлицови отводнителни решетки, вградени в растера на декоративните настилки, разположени косо по оста на движение. В участъците, предвидени в проекта за вертикално планиране. Предвидени са отводнителни решетки 50/12см в началото на пешеходната зона при връзката с вече изградения участък на запад, от северната страна на повдигната пешеходна пътека по ул. ”Гео Милев”, на ул. ”Пирот” на границата с пешеходната зона, предмет на настоящия проект. Предвидени са и два точкови водоприемника от южната страна на пешеходната пътека по ул. ”Гео Милев” и три- на ново предвидената пешеходна настилка в участъка на контакта ù с тротоарите на ул. ”Пирот”. Капаците на ревизионните шахти на подземните комуникации са от монолитен алуминий, с вградена арматура, запълнени с плочи от настилката, с която контактуват с квадратна форма, ориентирани съобразно растера на декоративните настилки.

При оформянето на пешеходните пространства е осигурена възможност за безпрепятствено преминаване на автомобили със специален режим  и за зареждане на обектите без достъп от прилежащите улици и паркинги върху настилки с усилена основа.

Стъпалата пред магазините от двете страни на улицата се демонтират и се заменят с нови от термолющен гранит, интегрирани в обрамчващия контур предвиден с проекта по периферията на настилката с вибробетонни унипавета. Съществуващите решетки над шахтите за проветряване на избени помещения, попадащи в зоната на проекта се демонтират и се заменят с нови, решетести със ситен правоъгълен растер, с размери 1000/500мм от поцинкована ламарина с дебелина 25мм интегрирани в настилката с гранитни плочи по детайл, приложен в проекта.

 

4. БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” ОТ КРЪСТОВИЩЕ С БУЛ. „ЦАР СИМЕОН” ДО ВРЪЗКАТА С УЛ. „ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА”

Проектната разработка представлява рехабилитация и частична реконструкция  на съществуващата улица. Обхватът на проекта включва бул. ”Цар Освободител” от кръстовището с бул. ”Цар Симеон” до кръстовището с ул. ”Великокняжевска” и ул. ”Раковски” с дължина 326 лин.м. Към улицата се включват съответните паркинги от двете и страни и тротоарните пространства с различна големина. Уличното платно е 7 м, като се предвижда възможност за двупосочно движение и паркиране успоредно и перпендикулярно в различните участъци. Общо проектът предвижда 110 паркоместа във всички паркинги към улицата. Уличното платно се изпълнява с асфалтова настилка – 3936 кв.м. Тротоарните настилки се изпълняват от унипавета от пресован бетон - 6см.дебелина, тип „вълна” с бял цвят – 3028 кв.м. На кръстовището с ул. ”Аксаков” и пресичането на улицата за подход от площада пред Общината до църквата „Св.Димитър”, проектът предвижда изграждането на повдигнати с 7см. пешеходни пътеки – 2 бр., тротоарни рампи за инвалиди и настилки от тактилни плочи. На двете кръстовища с бул. ”Цар Симеон” и ул. ”Великокняжевска” се предвиждат  пешеходни пътеки на ниво, тротоарни рампи за инвалиди и настилка от тактилни плочи. Общо рампите за инвалиди са 10 бр. Съществуващите дървета, които попадат в тротоарнната настилка се оформят с градински бордюри 5 см, а едно от дърветата се огражда с бетонова стеничка /по фрагмент/, за да се запази сегашното му ниво и да не се повреди кореновата му система.

Предвидени са 11 бр. кошчета за отпадъци на подходящи места на тротоара.

Заменят се капаци на ревизионни шахти на уличното платно с нови чугунени - 8 бр., на тротоар с алуминиеви интегрирани в настилката с пълнеж от унипавета - 10 бр. и такива от стоманени винкели - 2 бр.

По-голяма част от осветлението на улицата се запазва, два стълба се изместват на нови места и се допълват с нови от същия вид съгласно ел.проект. Осъществява се ново точково и линейно отводняване съгласно В и К проект.  

 

5. ПЛОЩАД „ХАДЖИ ДИМИТЪР” – ИЗТОЧНА ЧАСТ

Обхватът на проекта включва две зони: северна /3373 кв.м/, която решава прилежащото пространство около паметника на Хаджи Димитър и южна /2027 кв.м/, която обхваща зоната около църквата „Св. Димитър”. Двете зони се различават съществено по своята функция и поради това подходът към проекта за тяхното благоустрояване е различен. 

Северна зона - Площадното пространство около паметника на Хаджи Димитър по традиция винаги е било най-официалното място за провеждане на всички тържествени ритуали в града. В проекта се предлага реконструкция и частично разширение на зелените площи около паметника и алеите около него и оформяне на площадно пространство южно от него с декоративни цветни настилки – 1721 кв.м. Обогатява се озеленяването около паметника, съществуващите 5 броя дървета на юг /на съществуващия тротоар до църквата/ се премахват по преценка на ландшафните архитекти и се заменят с нови, с по-добри дендрологични и естетически качества като се предвиждат защитни чугунени решетки /протектори/ за корени и стъбла /по детайл/ - 5бр. Поставят се големи цветарници /кашпи/ - 6 бр.  за маркиране и ограничаване на площадното пространство от изток.

Южната зона - около църквата „Св.Димитър” е предмет на по-голяма реконструкция в разработения проект. Северната стена на сградата в момента е закопана и служи като подпорна стена. Това положение е недопустимо и противоречи на канона, поради невъзможността за провеждане на определени църковни ритуали около  сградата. Проектът предвижда възстановяване на оригиналното решение преди години и изграждане на нова подпорна стена от север, завършваща с характерен парапет /по чертеж/ и оформяне на 3 м широка алея северно от църковната сграда. Пред входа на църквата се увеличава пространството и се създава възможност за събиране на повече хора и изчакване при ритуали. Върху извитата подпорна стена се монтират седалки /по детайл/ - 5 бр. Две новоизградени стълбища, на изток и на запад от църквата свързват двете зони. Пространството на юг от сградата се запазва до 4 м широка алея, запазват се всички дървета и зелени площи, които се реконструират с необходимата растителност по дендрологичен проект. Проектът предвижда нова декоративна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой 4 мм и с размери 10/20, 20/20 и 20/30 с дебелина 6см. в различни цветове – 973 кв.м. 

Всички подпорни зидове се облицоват с плочи от туфа, стълбите се облицоват с 3 см лющен гранит. Тази част от пространството, под сенките на дърветата е предпочитано място за почивка от гражданите и поради това са предвидени пейки по 2 м дължина - 29 бр. Предвидена е още афиш колона - 1 бр. Поставят се кошчета за отпадъци - 10 бр. Подменят се капаци на ревизионни шахти с нови алуминиеви интегрирани в настилката /по детайл/ - 2 бр. Проектирано е парково осветление в градината около църквата, ефектно осветление около паметника и сградата на църквата и осветление с високи стълбове на площадното пространство пред паметника /по детайл/ съответно по ел. проект. Отводняването е линейно и точково /по детайл/ по В и К проект. Озеленяването се осъществява в съответствие с проекта по паркоустройство.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ

1. ПЛОЩАД „ХАДЖИ ДИМИТЪР” – ЗАПАДНА ЧАСТ

Обхватът на този проект включва улица алея след кръстовището на ул.”Раковски” с ул.„Великокняжевска” зад паметника на „Хаджи Димитър”, северната част от площада и пространството пред сградата на Митрополията с площ – 2909 кв.м. Сега това пространство се ползва за паркиране заедно с южната част на площад „Х. Димитър” от гражданите и гости на града, които посещават централната част с възможност за достъп до църквата „Св. Димитър” и парковото пространство около нея, Митрополията, паметника „Х.Димитър” и театъра. Проектът предвижда реконструкция на терена за паркиране, като се формира паркинг за 23 автомобила и възможност за достъп до южната част на площада. Предвижда се изграждане на нова озеленена площ от 220 кв.м, която рамкира от север голямото площадно пространство, като равни с подхода към сградата на драматичния театър. Пред сградата на Митрополията проектът предвижда оформяне на прилежащо пространство – 418 кв.м., което да отговаря на нейната обществена значимост. Настилката се изпълнява с цветни вибропресовани бетонови блокчета и зелени площи. Паркингът и алеята към него от кръстовището на ул. ”Раковски” и ул. ”Великокняжевска” се настила със същ. гранитен паваж като се пренарежда – 1060 кв.м.. Тротоарите около паркинга и алеята, която води до границата с парцела на гимназия „Добри Чинтулов” ще се изпълнят с настилка - 513 кв.м.  от вибропресовани бетонови блокчета, унипавета тип  вълна с дебелина 6см. и размери 22.5х11.2см. Предвижда се обзавеждане на пространството пред Митрополията с пейки /по детайл/ - 5бр. и цветарници /по детайл/ - 10 бр., а в цялата зона се разполагат кошчета за отпадъци /по детайл/ - 7бр. Подменя се капак на ревизионна шахта с нов алуминиев интегриран в настилката /по детайл/ - 1бр. За паркинга и площта пред Митрополията се предвижда общо осветление с високи улични стълбове и възобновяване на ефектното осветление, вградено в тротоара с нови осветителни тела съгласно проект па чяст "Електро".