Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Регистър

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен


Финансираща програма: ОП Околна среда
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 63528678,32
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 58725910, 24
Финансов принос на Община Сливен: 4802768,08
Години на провеждане: 2012, 2013, 2014, 2015
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 1 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали
Цели:

Общите цели на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са:

 • Снабдяване на населението със задоволително по качество и количество питейна вода;
 • Ограничаване на загубите на вода във водопреносната мрежа;
 • Увеличаване дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни ситеми.

 Общите цели на инвестиционните мерки за третиране на отпадъчни води са:

 • Увеличаване броя на домакинствата, свързани към канализационни системи;
 • Намаляване течовете и инфилтрацията в канализационните системи;
 • Рехабилитация на части от съществуващата канализационна система.

Дейности:

 

 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Сливен;
 • Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в квартал "Комлука";
 • Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в Централна градска част - запад и изток;
 • Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в квартал "Клуцохор" – юг и север.

 

 Проектът включва разширение и реконструкция на 28.280 км канализационна мрежа и изграждане на:

 •  дъждопреливници,
 • събирателни шахти,
 • дъждоприемни шахти,
 • сградни отклонения.

Предвижда се подмяна на 20.706 км водопроводна мрежа, изграждане и рехабилитация на 6 шахти и 1317 сградни отклонения. Проектът е насочен към изграждането на нови 10,236 км и рехабилитация на 18,045 км канализация, с което ще намали замърсяването на околната среда с отпадни води.Рехабилитацията на 20,733 км водопроводи ще занижи загубите по водопреносната мрежа. Предвижда се намаляване на загубите на питейна вода с 12,97% и подобряване на водоподаването на близо 30 566 жители, обитаващи кварталите, чиято водопроводна мрежа ще се подмени.