Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище
Home Структурни фондове на ЕС Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище

Регистър

Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище


Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.4-04/2009/006
Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 613712,22
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 613712,22
Начало на проекта: 2010-02-05
Край на проекта: 2012-09-06
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: 1 - „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция/Бюджетна линия: BG161РО001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура ...
Дейности:

Изграждане на защитно съоръжение за укрепване активна част на срутище. Линейният обект (подпорна стена) е ситуирана в местността град Сливен, западен край на селищно образувание „Изгрев” („Хисърлъка”), в рамките на път общинска собственост с номер на имот 67338.422.70 по кадастралната карта на гр. Сливен. По-конкретно се предвижда изграждане на укрепителна подпорна стена от габиони, запълнени със скална баластра и изграждане на отводнителна система.