Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен

Регистър

Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен


Номер на договора за финансиране: BG161РО001/3.1-03/2010/028
Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 5035569,64
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 4933766,93
Финансов принос на Община Сливен: 96582,71
Допълнителен собствен принос: 5220,00
Начало на проекта: 2012-01-05
Край на проекта: 2014-01-05
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: BG161РО001/3.1-01/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”
Цели:
Общата цел на проектното предложение е да допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции на територията на гр. Сливен, както и да се възстанови, укрепи и развие културно-историческата забележителност - историческата крепост „Туида” като цялостен, атрактивен туристически продукт.  
Проектът касае възстановителни, укрепителни, строителни и озеленителни дейности, както и мероприятия по популяризиране на крепостта „Туида”. Изготвянето на проекта има за цел да осигури съхранението на крепостта и превръщането й в една от забележителните туристически атракции на града за жителите на град Сливен и за гостите на града. 
Специфичните цели са: 
1.Реализиране на мерки за обединяване, съхранение, обогатяване и развитие на крепостта „Туида” и превръщането и в туристическа дестинация; 
2. Обучение на необходимия персонал, който да обслужва атракцията; 
3. Подобряване на маркетинга и рекламата на обекта.

Дейности:
Крепостта „Туида” в местността « Хисарлъка» е археологически паметник от национално значение, обявен през 1965 година. Според направените изследвания първото изграждане на крепостта датира от епохата на късната античност / средата на 4 век /, а нейната история е продължила до 13 в. Крепостта е част от укрепителната старопланинска система, имала изключително важна роля за отбраната на Римската, по-късно и на Ранновизантийската империя, както и за Средновековната Българска държава.
При разкопките са открити 2 паметника, според които името на крепостта е описано като Туида и Суида. Изключително ценни за науката са откритият печат на княз Борис I, колективна находка от железни оръдия на труда, богата керамика, костените предмети и накити, значителният брой монети.     През 1982 г. е поставено началото на комплекс археологически разкопки, по времето на които са разкрити оригинални архитектурни паметници - крепостните стени, ъгловите кули, северната и южна порти, основите на жилищни, стопански и военни помещения, останки от славянски жилища, система за канализация и водоснабдяване, както и отвеждане на повърхностни води.
С изключителна научна стойност е разкритият в източната част на крепостта култов комплекс, състоящ се от трикорабна базилика с внушителни размери и уникален баптистерий, богато украсен със стенопис и мозайка.
Крепостта има четириъгълна по план форма. Ориентирана е по посоките на света. Четирите крепостните стени са с дължина от общо 795 м и ограждат площ от 41,2 дка.В четирите ъгъла укреплението е подсилено с кръгли кули. Крепостта е разположена на сравнително невисок хълм на площ от около 43 дка. Има много добра видимост от и към града.  
След подробно заснемане на подобектите на крепостта е установено, че общото състояние на разкритите структури не е добро. Освен това настоящите посетители на атракцията са ограничени от липсата на условия:  районът не е електрифициран, няма обществена тоалетна, места за отдих, път за достъп и паркинг.


По проект се оформят три зони на интервенция. 
Зона 1 – В Първата зона се оформя главен подход към атракциите посредством улици, паркинги, кътове за почивка.
Зона 2 - Втората зона е буферна зона и служи като преход от съвременната градска среда към античната част на обекта. Главно при входа се ситуират кътове за почивка, лапидариум / разположено на открито място, където са подредени камъни с археологическо значение — статуи, каменни плочи с епиграфи, архитектурни детайли като колони, фризове и акротерии./, тревни площи, зони за прегрупиране на туристически маси.
Зона 3 – Третата зона обхваща всички археологически обекти в рамките зад крепостните стени и тях самите включително.


Основни дейности:

Реставрация, консервация и експониране на всички детайли към момента.

Намеса на територията на имота на крепост Туида е максимално щадяща.  С цел запазване на археологическата тъкан не са предвидени никакви обекти нуждаещи се от дълбоки основи. Археолозите от историческия музей Сливен, които бяха включени при консултирането на проекта, имат готовност за провеждане на аварийни разкопки, предвид вероятността от поява на нови археологически структури. Предвид факта, че досега всички археологическите структури са съхранявани на открито и има опасност от самосрутване на зидове се налагат мерки по консервацията им при минимална намеса в ценността. За баптистерия / помещение в църква или пристройка към нея, където се е извършвало кръщение на възрастни /се предвижда връщане на оригиналната мозайка, което ще стане със съдействие на специалисти реставратори, консерватори, художници и археолози.
 В западната част на обекта се предвижда зачистване на самораслата растителност и сигниране на крепостната стена. От съществуващите сгради са премахнати негодните и опасни за експлоатация, а здравите са реконструирани и ремонтирани за посрещане на нови, допълващи функции. Съществуващата дървесна и тревна растителност се култивира и облагородява чрез премахване на стари дървета, подкастряне, третиране. Около археологическите останки се предвижда заравняване на теренната повърхност  и ново  затревяване, позволяващо изпъкване на археологията.

Техническо оборудване за оформяне на официалните туристически
маршрути. Изграждане на: 

Форум / проектът предвижда пространство за събирания на голям брой хора, извършване на различни дейности, като фестивал на занаятите, светлинно шоу, концерти на открито, фолклорни фестивали, нестинарски танци и др/. За тази цел е предвиден централен вътрешен за крепостта площад, изпълнен с алейна опесъчена насилка.
Летен театър/ Разположен е непосредствено в североизточната част на форума. Предназначен е за културни прояви от по-малък мащаб, като капацитета му е 430 седящи места./ 
За удобство на туристите и посетителите на историческата забележителност е предвидено място за отдих, оформено като градински кът с предвидено барбекю и обособени места за почивка и организиране на пикник. 

Информационен център / Информационният център, разположен на входа на археологическия комплекс ще представлява едноетажна постройка, състоящя се от фоайе, рецепция, зала, склад и офис. Залата основно ще служи за експозиция на материали и артефакти от комплекса, с обособени удобни кътове за сядане и изчакване.  Тя  ще може да се обособи и като заседателна зала.
Осветление / Проектът предвижда парково осветление и художествено осветление на на входните порти, кулите и отделни ансамбли./ 

Път и 18 паркоместа. За нуждите на обекта се налага изграждането на улица която да го свързва с уличната мрежа на града. Предвид тежките теренни условия ,се предвижда движението да бъде еднопосочно. 
В проекта са разработени, два паркинга за леки автомобили. Първият, на по ниското ниво е за посетители и е с 8 паркоместа, а вторият е  служебен с 10 паркоместа  и е  зад оградата  на крепостта.
В проектирането на обекта са включени: поливна и дренажна система, вътрешен водопровод, вътрешна канализация, подравняване и оформяне на тревните площи и засаждане на различни видове дървета, храстова растителност и цветя. Към благоустроителните дейности са предвидени доставка и монтаж на пейки, маси с пейки  кошчета за отпадъци.
ЦЕЛ 2. Обучение на необходимия персонал, който да обслужва атракцията.
след приключване на проекта ще се създадат  8 постоянни работни места, екскурзоводи, обучени по настоящия проект и назначени на щат към исторически музей.
На база направените анализи очакваме проектът да засегне пряко следните целеви групи:
• Специалисти /историци, археолози/   - 80 души средногодишно
• Ученици, завършващи ПГХТ "Акад. Н. Неделчев"- Сливен, които ще получат по-добри шансове за реализация в сферата на тяхната специалност – 80 души годишно;
• Заети лица в сектор хотелиерство и ресторантьорство – 367 души.
• Туроператорски фирми и туристически асоциации – 12 бр.

Планираните в рамките на настоящото проектно предложение туристически атракции са насочени маркетингово най-вече към стационирани по южното Черноморие туристи и други туристи, търсещи алтернативните форми на туризъм и желаещи да се запознаят с вътрешността на страната.
С оглед фокуса на настоящия проект към целогодишно предлагане на туристическия продукт и възможността за предлагане на комплексен туристически продукт, комбиниращ предлагане на туристически услуги по южното Черноморие и туристически атракции във вътрешността на ЮИР, можем да очакваме броят на посетителите на обекта да достигне 57 291 души средно годишно през 2013 г. 

Целеви групи туристи, за които следва да се изгради комуникация и да се представят възможните комбинации от маршрути, в които да бъде включена крепостта „Туида” като крайна или междинна точка са:
- Пътуващи с МПС покрай града за Черноморието или обратно след почивка;
- Живущи в града и/или гости на Сливен;
- Летуващи в природен парк „Сините Камъни”, местността Карандила и/или по други туристически маршрути.
- Ученически групови посещения с организиран превоз