Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност
Home Структурни фондове на ЕС Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

Регистър

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност


Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.1-09/2010/007
Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 2047917,18
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 1740729,60
Финансов принос на Община Сливен: 307187,58
Бюджет, разходван от Община Сливен: 2047917,18
Източници на финансиране:

 

 

Сума, лева

Процент от общата сума, %

 
 

Финансов принос на кандидата

307 187,58

15,00%

 

 

 

 

 

Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ по ОПРР**

1 740 729,60

85,00%

 

 

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

2 047 917,18

100,00%

 

 


Начало на проекта: 2010-12-13
Край на проекта: 2013-08-15
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: 1 - „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция/Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-09/2010 Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации
Текущ етап:

Проектът е приключен.

Искането за окончателно плащане е одобрено и разплатено от ОПРР. 


Цели:
Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури високо ниво на енергийна ефективност в ключови обекти на общинска образователна инфраструктура, като допринесе за подобряване на здравословната среда в образователните институции в гр. Сливен и подобряване на екологичното състояние на града.

Специфични цели на настоящото проектно предложение са както следва:
• Подобряване на енергийната ефективност в общинската образователна инфраструктура;
• Въвеждане използването на Възобновяеми енергийни източници в общинската образователна инфраструктура.
• Повишаване качеството на живот и работа в общинските образователни институции;
• Интеграция на малцинствените групи в община Сливен, чрез предоставяне на по-качествена среда за образование.

Дейности:

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на 4 детски и учебни заведения; Внедряване на инсталация, основана на използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници; Дейности за осигуряване на информация и публичност.

Учебните и детски заведения, за чиито сгради ще бъдат приложени мерки за  енергийна ефективност са:

• Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов";

• Спортно училище "Димитър Рохов";

• Детска ясла № 12;

• Детска ясла № 13