Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен

Регистър

Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен


Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.1-01/063
Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 3356440,59
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 2861677,10
Финансов принос на Община Сливен: 494763,49
Начало на проекта: 2009-05-22
Край на проекта: 2011-08-20
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: 1 - „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция/Бюджетна линия: 1.1: „Социална инфраструктур”
Сайт на проекта
Цели: Обща цел на проектното предложение
Общата цел на проектното предложение е в съответствие с целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Основна цел на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съвместима с настоящите и бъдещите изисквания на населението в град Сливен и населените места от общината.
Специфична цел/и на проектното предложение
• Да се подобри, обнови и модернизира социалната инфраструктура в 2 социални заведения, които предоставят три типа социални услуги;
• Да се подобри жизнената среда на целевите групи;
• Да се осигури социално включване и равен достъп на хората в неравностойно положение;
• Да се създадат условия за развитие на социалните услуги
• Да се повиши привлекателността на регион Сливен

Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта
• Изградени са първоначални лични контакти между хората, които ще имат важна роля за изпълнението на проекта;
• Създадени са връзки между целевите групи и екипа на проекта;
• Изработени са протоколи от екипните срещи
• Изградена е ефикасна система за управление на проекта
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители и подизпълнители на доставки, услуги и строителство.
• Избрани са най-добрите оферти за услуги, доставки и строителство.
• Сключени са договори: четири договора за строително-монтажни работи, два договора за доставки, три договора за услуги.
Дейност 3. Ремонт, реконструкция и обновяване на сградите на Дома за стари хора и на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост - дневен център за възрастни с умствена изостаналост "Св. Стилиян детепазител" - гр.Сливен и внедряване на мерки за енергийна ефективност за двете сгради.
• Ремонтирани са сгради на 2 социални заведения.
• Внедрени са мерки за енергийна ефективност, които ще доведат до икономия на енергия от 282,18 mWh/год. с прогнозируема икономия от 171311 лв. за година и ще имат екологичен еквивалент спестени емисии 306 тона СО2
Дейност 4. Дейности за осигуряване на информация и публичност
Повишена е осведомеността сред местните заинтересовани лица за ползите, които може да донесе проекта в резултат на проведените 2 информационни събития – конференции по повод стартирането на проекта и при приключването му за оповестяване резултатите от неговата реализация.
Изработени са рекламно-информационни материали:
• 2 информационни събития – конференции по повод стартирането на проекта и при приключването му за оповестяване резултатите от неговата реализация;
• Медийно отразяване на проекта:
- 3 публикации в местни печатни медии (при старта, средата и края на проекта);
- 1 публикация в национална печатна медия за проекта;
- постоянна реклама в интернет сайтове на общината (www.sliven.bg, www.infoeurope.sliven.bg ) и на други регионални интернет сайтове.
- 1 репортаж в местна телевизия за представяне на проекта и обявяване на резултатите от него.
- 2 радио репортажа х 4 мин.
• 5000 бр. рекламни брошури за проекта;
• 10 000 бр. рекламни флаери;
• 2 бр. постоянни разяснителни табели – по една за всеки от обектите;
• 2 бр. билбордове;
• 1000 бр. рекламни плакати за представяне на проекта;
• 1 бр. банер;
• 1 уебсайт на проекта.
Дейност 7. Одит на проекта
Изготвен е одитен доклад на целия проект.
Одиторът е консултирал екипа на проекта по отношение на финансовите взаимоотношения с подизпълнители.
Дейност 8. Изготвяне и подаване на технически и финансови отчети
Изготвени са междинни и крайни доклади, отговарящи на изискванията на Договарящия орган;
Попълнени са форми за оценка на напредъка и постиженията на проекта.