Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Подкрепа за Община Сливен по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР
Home Структурни фондове на ЕС Подкрепа за Община Сливен по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Регистър

Подкрепа за Община Сливен по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР


Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-8.006-0028
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 180000
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 180000
Източници на финансиране:
ЕФРР: 153 000,00 лв.
Национално финансиране: 27 000,00 лв.

Начало на проекта: 2023-06-30
Край на проекта: 2023-12-30
Статус на проекта: Текущ проект
Приоритетна ос: Процедура: BG16RFOP001-8.006
Текущ етап:
Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ

Цели: Техническото обезпечаване на подготовката на проектни предложения на Община Сливен по ПРР 2021-2027 г.
Дейности:


  • Изготвяне на анализ „Разходи - Ползи“/ финансов анализ/ предпроектни проучвания във връзка с участие с проектни предложения по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027
  • Информация и публичност