Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги
Home Структурни фондове на ЕС Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги

Регистър

Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги


Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0005-C01
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 1999750.64
Начало на проекта: 2020-07-13
Край на проекта: 2023-01-13
Статус на проекта: Приключил проект
Цели: Проектът включва строителство и оборудване на нови сгради за нуждите на Център за временно настаняване на бездомни лица и Кризисен център за жертви на домашно насилие. Сградите за предоставяне на социалните услуги ще бъдат изградени в широкия център на гр. Сливен.Тези услуги са нови за общината и са необходими с оглед на нарастващия брой население от малцинствени групи. „Център за временно настаняване на бездомни лица“ ще предоставя социални услуги за бездомни лица за срок до 3 месеца в рамките на календарната година, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности. В него ще се осигурява място за живеене и ще се съдейства за включването на потребителите в курсове за квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, както и за социалната им адаптация. Кризисният център за жертви на домашно насилие е предвидено да осигурява комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Услугата ще се предоставя за срок до 6 месеца и е насочена към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.