Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II
Home Структурни фондове на ЕС Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II

Регистър

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II


Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-2.019-0011-C01
Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020;
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 2904500.56
Начало на проекта: 2020-01-31
Край на проекта: 2023-12-31
Статус на проекта: Приключил проект
Цели: Целта на проекта е създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на потребностите на всяко дете и неговите родители. Дейностите са изцяло съобразени с мерките, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България и Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия. Ще се осигурят социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда на деца в риск и деца с увреждания.
Дейности: Освен задължителните дейности по „Организация и управление” и „Информираност и публичност” са предвидени и дейности за подбор на персонал на двата центъра и дейности за предоставяне на услугите в Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги  за потребители и техните семейства. Закупуване на специализирано траспортно средство на нуждите на ЦОП и ДЦПДТМУТС