Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Областен информационен център Сливен 2015 - 2018
Home Структурни фондове на ЕС Областен информационен център Сливен 2015 - 2018

Регистър

Областен информационен център Сливен 2015 - 2018


Номер на договора за финансиране: BG05SFOP001-4.001-0022-C03
Финансираща програма: ОП „Добро управление“
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 315000,00
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 315000,00
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Техническа помощ за управлението на ЕСИФ
Цели:
Проектът има за своя обща цел осигуряване функционирането на Областен информационен център Сливен и продължаване изпълнението на дейностите за повишаване информираността на гражданите, достъпността до информация, популяризиране възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020 в област Сливен и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ.
Чрез изградения и функциониращ ОИЦ Сливен, проектът си поставя специфични цели - популяризиране на програмите, финансирани от ЕСИФ, като финансов инструмент за подобряване на развитието и качеството на живот на територията на област Сливен; информиране на потенциалните бенефициенти за възможностите за финансиране, предоставени от програмите, финансирани от ЕСИФ; повишаване капацитета на бенефициентите и насърчаване на активността им да кандидатстват с проекти по оперативните програми; осигуряване на лесен достъп до информация на гражданите от четирите общини в област Сливен посредством изградения и функциониращ Център относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България; осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране от ЕСИФ за всички социални, етнически и възрастови групи; събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ. Те ще бъдат постигнати чрез реализирането на дейности, включващи: организирането и провеждането на минимум 60 публични информационни събития по общини и други населени места в областта, събития за медиите и различни целеви групи; участие на ОИЦ Сливен в три общи инициативи на Мрежата; разработване и разпространение на пет вида печатни и аудиовизуални информационни материали - видеоклипове, пъзели, два вида дипляни и флаери.
Дейностите ще допринесат за постигане на Специфична цел 3 на Приоритетна ос: 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на ОП „Добро управление“ 2014-2020 и целите на Националната комуникационна стратегия на Република България за периода 2014-2020 година.


Дейности:
Дейности:
1. Осигуряване функционирането на ОИЦ Сливен
2. Разработване и разпространение на информационни материали
3. Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития и работа с медии
4. Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по проекта