Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен

Регистър

Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен


Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-2.002-0206-C001
Финансираща програма: Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси”
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 486810.32
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 486810.32
Източници на финансиране:
ЕСФ-413788,78
Национално финансиране-73021,54

Начало на проекта: 2016-02-01
Край на проекта: 2017-12-01
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”
Текущ етап: В изпълнение
Цели:

Общата цел на проект „Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” е да подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване в община Сливен.

Специфични цели:

-Да се подкрепи и разшири дейността на съществуващото Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж-Сливен

-Да се предоставят възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания и хора над 65 г.

-Да се предоставят интегрирани услуги за хората с увреждания и хора над 65 години, като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, като се дава възможност на всеки потребител, съобразно нуждите си, да може да ползва различни услуги, според необходимостта и вида помощ.


Дейности:

Осигуряване на достъп до интегрирани услуги за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.