Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2023 - Партньори за развитие на Община Сливен
Home Години: 2023 Партньори за развитие на Община Сливен

Регистър

Партньори за развитие на Община Сливен


Финансираща програма: ОП „Добро управление“
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Регионален център за икономическо развитие
Партньори: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 59572.80
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 59572.80
Финансов принос на Община Сливен: 0.00
Бюджет, разходван от Община Сливен: 0.00
Години на провеждане: 2022, 2023
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса
Операция/Бюджетна линия: Процедура: BG05SFOP001-2.025 Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
Текущ етап: Проектното предложение е подадено и след това одобрено от УО на ОП "Добро управление". Предстои подписване на Договор за предоставяне на БФП.
Цели:
Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие в работата на Община Сливен и подобряване на прозрачността ѝ.
Специфични цели са:
1. Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики от Община Сливен;
2. Създаване на възможности за засилено участие на гражданското общество в управлението;
3. Трансфер на добри практики за гражданско участие от страните-членки на ЕС;
4. Въвеждане на иновативен механизъм за обратна връзка с гражданите от Община Сливен;
5. Повишен капацитета на партньорските организации в изпълнението на проекти за местно регионално развитие.

Дейности:
Проектът е свързан с проучвания, анализи и препоръки за работата на Община Сливен, добри европейски практики, модел, свързан с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики, граждански мониторинг върху действията на администрацията, публични обществени обсъждания по обществено значими за общината теми, инициативи или документи, широка информационна кампания за разпространение на резултатите. 
Целевите групи по проекта са: служителите от Община Сливен, НПО, бизнес организации, граждани.
Дейностите ще допринасят за подобряване на взаимодействието администрацията и гражданите, НПО, бизнес и местни власти за работата на Община Сливен; проучване на нагласите на служителите от Община Сливен за подобряване на диалога с гражданите; изработен модел за подобряване на гражданското участие във формиране на политики на местно ниво, подобряване на работата на администрацията; подобрен обществения имидж на Община Сливен.