Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2023 - Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България
Home Години: 2023 Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България

Регистър

Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България


Номер на договора за финансиране: BGENVIRONMENT-4.001-0001-C02
Финансираща програма: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Национален доверителен екофонд (НДЕФ)
Партньори:
1. Норвежката асоциация на местната и регионална власт
2. Община Бургас
3. Община Варна
4. Община Кърджали
5. Община Пловдив
6. Община Русе
7. Община Сливен
8. Столична община 
9. Община Стара Загора


Валута: BGN Български лева
Бюджет, разходван от Община Сливен: 533386.97
Начало на проекта: 2021-02-03
Край на проекта: 2024-04-30
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“
Текущ етап: Подписан договор за БФП, провеждане на обучения по проекта.
Цели: Целта на проекта е да подобри капацитета на местните власти да планират и идентифицират креативни и иновативни решения за градско развитие и да ги изпълнят, за да смекчат въздействието върху и се адаптират към климатичните промени. На основата на поредица от обучения и учебни пътувания до страната донор, проектът ще подкрепи местните власти да оценят стратегическите си планове и програми, както и вече изпълнените действия за климата, като ги подпомогне да направят нова стратегическа стъпка към прилагане на най-съвременните знания и опит в сферата на климатичните действия за градско планиране и развитие. Водещ партньор е НДЕФ. Партньор от страната донор е Норвежката асоциация на регионалните и местните власти (KS) и осем български общини - Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, София. Ролята на НДЕФ ще e управлението на целия проект, да организира и предостави експертиза в процеса на преглед и оценка в партниращите общини, както и да предостави необходимата експертиза за идентифицирането и разработването на проектите на иновативните инвестиционни мерки.
Дейности:
Съвместните усилия са насочени към идентифициране и успешно изпълнение в рамките на проекта на иновативни пилотни дребно мащабни инфраструктурни мерки за адаптация към климатични рискове в градска среда, като се отчитат спецификите на конкретното населено място и Националната стратегия за адаптация към климатични изменения и Плана за действие (НСАКИ ПД). 
Название на инвестиционната мярка за Община Сливен: Трансформиране на пешеходна улица в зелен коридор между два градски парка в жилищен район на града.
Мярката представлява синьо-зелено решение за благоустрояване и озеленяване. Технология - засенчване с растителност и охлаждане на обществено пространство, чрез: Отпечатване на почва – премахване на плочки с цел увеличаване зелената площ и попивност на почвата; Засенчване чрез засаждане на специализирана  неинвазивна растителност устойчива на климатични промени в градска среда – подходящи дървесни видове с просторна корона  и увивни растения, разположени върху подходяща инфраструктура (перголи от подходящ материал);  Затревяване на определените пространства, включително засаждане на декоративни растения; Обособяване на кътове за отдих, покрити с увивна и катерлива растителност; Изграждане на поливна система, свързана с бъдещ водопровод от сондаж в парк Юнак (до тогава ще се ползва вода от ВиК);  Монтиране на електронно табло, отчитащо температурата на въздуха и часово време; Монтиране на чешми за ползване от хора и животни; Изграждане на воден елемент – фонтанка; Подмяна на бетонова настилка,  с  градинска пътека при максимално редуциране и намаляване на площта на бетона. Поставяне на нови плочки.
Обектът на интервенция е улица с дължина 280 м., която е естествена връзка между два големи парка - „Градска градина“ и парк „Юнак“, представляваща необлагородено открито пространство. Местонахождението е на ул. „Никола Фурнаджиев“, кв. „Руски“, гр. Сливен.