Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2023 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги в Община Сливен
Home Години: 2023 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги в Община Сливен

Регистър

Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-2.090-0022-C01
Финансираща програма: ОП "Развитие на човеишките ресурси" 2014 – 2020 г.
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 542000,00
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 542000,00
Бюджет, разходван от Община Сливен: 542000,00
Източници на финансиране:

Източници на финансиране:

  • ЕСФ: 460 700.00
  • Национално финансиране: 81 300.00

Начало на проекта: 2022-04-18
Край на проекта: 2023-06-30
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2”
Цели:

1. Извеждане на 15 пълнолетни лица с психични разстройства и 15 пълнолетни лица с умствена изостаналост от специализираните институции и поставянето им в среда, близка до семейната.

2. Създаване на възможност на лицата от целевите групи за независим живот, чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността.


Дейности:
  1. Предоставяне на социална услуга "Център за грижа за лица с психични разстройства"
  2. Предоставяне на социална услуга "Център за грижа за лица с умствена изостаналост"