Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2023 - Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги
Home Години: 2023 Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги

Регистър

Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги


Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0005-C01
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 1999750.64
Начало на проекта: 2020-07-13
Край на проекта: 2023-01-13
Статус на проекта: Приключил проект
Цели: Проектът включва строителство и оборудване на нови сгради за нуждите на Център за временно настаняване на бездомни лица и Кризисен център за жертви на домашно насилие. Сградите за предоставяне на социалните услуги ще бъдат изградени в широкия център на гр. Сливен.Тези услуги са нови за общината и са необходими с оглед на нарастващия брой население от малцинствени групи. „Център за временно настаняване на бездомни лица“ ще предоставя социални услуги за бездомни лица за срок до 3 месеца в рамките на календарната година, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности. В него ще се осигурява място за живеене и ще се съдейства за включването на потребителите в курсове за квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, както и за социалната им адаптация. Кризисният център за жертви на домашно насилие е предвидено да осигурява комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Услугата ще се предоставя за срок до 6 месеца и е насочена към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.