Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2023 - Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен
Home Години: 2023 Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен

Регистър

Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG16M1OP002-5.004-0011-C01
Финансираща програма: ОП Околна среда 2014 - 2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: "Пътнически превози" ЕООД - Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 10999992,44
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 10999992,44
Начало на проекта: 2019-12-17
Край на проекта: 2024-03-01
Статус на проекта: Приключил проект
Цели:
Целта на настоящото проектно предложение е обезпечаване изпълнението на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на нови електрически превозни средства, което да създаде предпоставки за по-ефективен, по-бърз и енергоспестяващ обществен транспорт. Замяната на част от остарелия и амортизиран подвижен състав с екологичен такъв и ремонт на контактната мрежа ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значително спестяване на енергия.
С изпълнението на настоящото проектно предложение се цели постигането на основната цел на процедурата, а именно - подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух.
С изпълнението на дейностите ще бъдат изпълнени и следните специфични цели:
• Създаване на условия за по-голяма мобилност на населението и гостите на града.
• Намаляване на трафика и повишаване възможностите на мрежата за градски транспорт.
• Социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.
• Подобряване на безопасността в транспорта в град Сливен.


Дейности:
С проектното предложение се предвижда обновяване на превозните средства, обслужващи обществения градски транспорт в Община Сливен, чрез закупуване на 4 бр. нови електрически автобуса, които се приемат за най-екологичния вид превозни средства и 6 бр.нови тролейбуса с подобрена енергийна ефективност.
Новите електробуси и тролейбуси ще заменят най-остарелите и амортизирани превозни средства от съществуващия автопарк на общинския превозвач, като електробусите ще обслужват най-натоварените 3 броя крайградски линии. Предвижда се да бъдат изведени от експлоатация общо 11 бр. превозни средства, от които:
- 5 броя дизелови автобуси отговарящи на стандарт Евро 0 и Евро I, произведени в периода от 1976 г. до 1995 г.
- 6 броя тролейбуси на възраст 33 г., произведени 1986 г.
С осъществяване на предвидените дейности за извеждане от употреба на посочените 5 бр. дизелови автобуси и замяната им с нови електрически автобуси се очаква да бъдат спестени 3.414 тона NOx и 0.170 тона ФПЧ10 годишно.
В проекта е предвидено обновяване и ремонт на съществуваща 35 годишна (от 1984г.) инфраструктура, осигуряваща експлоатацията на тролейбусния транспорт в град Сливен чрез:
• Ремонт на 8 сектора от въздушноконтактната мрежа;
• Ремонт на токоизправителни станции (ТИС) – 2 бр. /ТИС 2 "Дружба" и ТИС 3 "Г. Кирков" /
• Доставка на зарядни станции - 4 бр. бавни зарядни станции за електрическите автобуси и 1 брой бърза зарядна станция.