Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2022 - Поддържащ частичен ремонт в интериора и екстериора на сградата на ППМГ "Добри Чинтулов"
Home Години: 2022 Поддържащ частичен ремонт в интериора и екстериора на сградата на ППМГ "Добри Чинтулов"

Регистър

Поддържащ частичен ремонт в интериора и екстериора на сградата на ППМГ "Добри Чинтулов"


Финансираща програма: Проект "Красива България"
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 265466
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 119991
Финансов принос на Община Сливен: 145475
Източници на финансиране:

Разпределението на общия бюджет за проектното предложение е, както следва:

1. 249 538 (двеста четиридесет и девет хиляди петстотин тридесет и осем) лева за изпълнение на СМР/СРР на обекта, в т.ч. 136 747 лева от БЕНЕФИЦИЕНТА и   112 791 лева от МТСП;

2. 15 928 (петнадесет хиляди деветстотин двадесет и осем) лева за организация, оперативно управление и контрол от ПКБ, в т.ч. 8 728 лева от БЕНЕФИЦИЕНТА и 7 200 лева от МТСП.


Години на провеждане: 2022
Статус на проекта: Текущ проект
Цели: Извършване на поддържащ частичен ремонт в интериора и екстериора на сградата на ППМГ "Добри Чинтулов", гр. Сливен
Дейности: Старата сграда на Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, която е построена през 1892 г. и се намира в централна градска част на  гр. Сливен, е със статут на архитектурен паметник на културата (недвижима културна ценност – НКЦ)  с категория „местно значение“. Към момента сградата е в недобро състояние и има нужда от поддържащ ремонт. Фасадата на места е с компрометирана мазилка, наблюдава се и разслояване на каменните елементи, както и пукнатини по детайлите. Интериора по етажите също се нуждае от неотложни ремонтни работи, основно по мозайките и настилката от бук, както и парапетите. Предвижда се и разширение на площта на тоалетните, както и на помещенията за общото поддържане на хигиената в сградата, тъй като към момента са недостатъчни по отношение на нормативните изисквания в тази област. Предвиждат се и ремонтни работи на оградата по северната регулация на ул. „Първи май“.