Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2022 - Патронажна грижа + в Община Сливен
Home Години: 2022 Патронажна грижа + в Община Сливен

Регистър

Патронажна грижа + в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-6.002-0047
Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 1086591.24
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 1086591.24
Бюджет, разходван от Община Сливен: 1086591.24
Източници на финансиране:

ЕСФ: 1086591.24 лв.

 


Начало на проекта: 2021-03-17
Край на проекта: 2022-08-17
Статус на проекта: Текущ проект
Операция/Бюджетна линия: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“
Текущ етап: Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ
Цели: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Дейности:
Направление 1 – дейност Патронажна грижа, която включва следните мерки; 
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.
2.  Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.
Направление 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, включваща следните мерки:
1. Осигуряване на лични предпазни средства.
2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
3.  Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.
4. Въвеждане, при необходимост, на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. Осигуряването на компютърна техника, таблети и телефони, др. електронни устройства е допустимо с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).