Canadian pharmacy online Регистър - Други инструменти на ЕС - Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България
Home Други инструменти на ЕС Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България

Регистър

Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България


Финансираща програма: Програма „Учене през целия живот”
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Партньори: община Скочов, Полша
Валута: EUR Евро
Общ бюджет на проекта: 41000
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 35750
Финансов принос на Община Сливен: 5250
Начало на проекта: 2011-09-01
Край на проекта: 2013-07-31
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Секторна програма „Коменски”
Операция/Бюджетна линия: дейност „Регионални партньорства”
Цели:

Превенция и борба срещу насилието, расизма и ксенофобията в училище и повишаване на мотивацията за обучение през целия живот чрез иницииране на прояви, свързани с изучаване и опазване на  културно-историческото и природно наследство на нашите региони и водене на здравословен начин на живот

При реализацията ще се стремим към постигането на следните основни цели:

1. Изследване на произхода и проявленията на насилието и агресията в училище, на расизъм, ксенофобия и липсата на етническа толерантност между учениците и възможностите за тяхното елиминиране чрез осмисляне и разнообразяване на свободното време чрез методите на неформалното образование

2. Изследване на позитивното и негативно влияние на антропогенните фактори върху природното и културно-историческото наследство на двата региона.

3Изследване на полско-българските културни връзки в различни исторически етапи с цел стимулиране на междукултурния диалог като възможност за обогатяване на общоевропейските ценности, възпитание в дух на толерантност към различията на другите и опознаване на други европейски култури. 

 4Създаване на условия широк кръг от заети в образованието от местните общности да се срещнат, да се опознаят, като комуникират помежду си на чужд език, да обменят опит, да работят в екип и да произведат заедно планираните по проекта крайни продукти. Да се създадат трайни контакти между участниците, които в хода на реализацията на предвидените дейности да доведат до увеличаване мотивацията за учене през целия живот.

5. Популяризиране и пропагандиране на възможностите и философията на Програма „Коменски”, предимствата на регионалното сътрудничество като форма за създаване на устойчиви европейски общности и формиране на европейска ценностна система. Постигането на предвидените цели ще доведе до създаване на самочувствие, че славянските народи имат своя принос в световната история и заемат достойно място в обединена Европа. Между участниците ще се създадат трайни приятелски отношения, ще се осъществи обмен на идеи  във възможно най-широк аспект, ще се повишат  компетенциите на участниците, ще се снижи  езиковата бариера и ще се разшири техния културен и езиков кръгозор. 


Дейности: Работата по настоящия проект ще обедини участниците от Полша и България в усилията им за повишаване нивото на обучението в средното училище, разнообразяване  на извънкласните и извънучилищните дейности, на формите за свободното време на учениците с цел подобряване на уменията им за адаптация към училищната организация и учебния процес. Считаме, че това  се явява важна предпоставка за развитието на личните им способности и главен фактор за намаляване на агресията и насилието сред учениците. Опознаването и изследването на емблематични за партньорските региони на двете страни  природни и културно-исторически обекти, съхраняващи богато наследство и национални традиции, ще мотивира участниците за личностна изява. Учениците ще проучат факти и данни за позитивното и негативно влияние на човешката дейност върху природата, за културното сътрудничество между нашите два славянски народа в различни етапи от историческото им развитие, ще заснемат и подредят във фотоизложби културни и природни забележителности, значими спортни прояви и спортисти. В семинари и дискусии ще се представят образователни методи, използвани в средното училище на двете страни за  формиране на обща европейска ценностна система и възпитание на младите хора в активно гражданско поведение. Участниците ще разработят презентации в две тематични области: същност и проявления на агресия, расизъм и ксенофобия и начини за тяхното преодоляване чрез изучаване на културно-историческото наследство и опазване на околната среда. Материалите ще бъдат подредени в компактдиск и уеб-страница, ще бъдат представени пред местните общности на уъркшопове и семинари за обмен на добри европейски образователни практики за учене през целия живот.