Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2019 - Подкрепа за предприемачеството в област Сливен
Home Години: 2019 Подкрепа за предприемачеството в област Сливен

Регистър

Подкрепа за предприемачеството в област Сливен


Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-1.023-0169-C01
Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ресурси“
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Сдружение „Паралел“
Партньори:

 

  1. Община Сливен
  2. Фондация Регионален център за икономическо развитие - Сливен

 


Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 147910
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 147910
Източници на финансиране: Община Сливен не участва със съфинансиране и не изразходва финансови средства по проекта.
Начало на проекта: 2018-09-01
Край на проекта: 2020-03-01
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
Сайт на проекта
Цели:
Проектът си поставя за цел да обучи 98 лица (безработни и работещи), желаещи да развиват собствен бизнес, да планират и стартират самостоятелна стопанска дейност. Цели се подпомаганите целеви групи да получат комплекс от услуги, които да ги подпомогнат в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, да придобият нужните за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и да бъдат подпомогнати в превръщането на бизнес идеите в жизнеспособни бизнес планове за реализация на стопанска дейност. 
Друга цел на проектното предложение е да се окаже съдействие на бенефициентите от целевата група в търсене на подходящи източници на финансиране, достъп до юридически, счетоводни и данъчни услуги и подкрепа за започване на стопанска дейност. Очаква се новорегистрираните фирми да имат възможност да ползват ваучери, които да им осигуряват безплатно счетоводно обслужване, достъп до безплатни юридически, данъчни, финансови и др. консултации.
Специфични цели на проекта: 
1) Подготовка и мотивиране на лица, желаещи да развиват собствен бизнес за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
2) Предоставяне на специализирано обучение, което да подпомогне целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност; 
3) Предоставяне на комплексни индивидуални консултации и подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес. 
4) Осигуряване на устойчива заетост на безработни и неактивни лица; 
С реализирането на проекта се предвижда да се допринесе за решаването на следните идентифицирани нужди и проблеми на представителите на целевите групи: 
1. Ще се спомогне за осигуряването на трайна заетост, адекватна на професионалните квалификации и степен на образование на кандидата, на част от включените в проекта; 
2. Ще се осигури допълнителна квалификация и специализирано обучение по предприемачество; 
3. Ще се създадат условия за включване в заетост на лица от рискови групи в т.ч. безработни или неактивни лица до 29 г. вкл., над 54 г. 
Като резултат от проекта се очаква да бъдат създадени 24 фирми.