Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2019 - Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен
Home Години: 2019 Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Регистър

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG05FMOP001-3.002-0148-C08
Финансираща програма: ОП за храни и/или основно материално подпомагане
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 2937499.77
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 2937499.77
Бюджет, разходван от Община Сливен: 2937499.77
Начало на проекта: 2016-10-01
Край на проекта: 2019-12-31
Статус на проекта: Текущ проект
Приоритетна ос: Осигуряване на топъл обяд
Текущ етап: Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. Проектът се изпълнява.
Цели:
Проектът цели да се надгради дейността на трапезарията в община Сливен, която се намира в Домашен социален патронаж Сливен, и успешното изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Сливен”, финансиран в рамките на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP00103.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“2015 без да дублира дейностите на трапезарията. В резултат на изпълнението на посочената обща цел на проекта ще се постигне реализирането на следните специфични цели:
1. Осигуряване на подкрепа на най-нуждаещите се жители на община Сливен (живеещи в бедност и/или невъзможност да си осигурят качествена храна) чрез осигуряване на топла храна.
2. Подобряване на условията на живот на хората в неравностойно положение;
3. Повишаване на информираността за възможността за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Сливен, ползване на административни общински услуги, достъп до здравни и образователни услуги.
4. Информиране на местната общност за приноса на Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Дейности:
1. Осигуряване на подкрепа на най-нуждаещите се жители на община Сливен (живеещи в бедност и/или невъзможност да си осигурят качествена храна) чрез осигуряване на топъл обяд.
2. Подобряване на условията на живот на хората в неравностойно положение; Обособени две трапезарии  за 1600 души.