Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2019 - Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен
Home Години: 2019 Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен

Регистър

Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG16M1OP002-4.003-0012-C01/16.10.2018
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 399991.46
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 399991.46
Бюджет, разходван от Община Сливен: 399991.46
Начало на проекта: 2018-10-30
Край на проекта: 2020-10-30
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: BG16M1OP002-4.003 Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа
Текущ етап: Актуализация: Проектът е приключен, подготвено и подадено Искане за окончателно плащане, в момента финалният отчет се разглежда от УО.
Дейности:
Настоящият проект има за предмет разработване на укрепителни и противоерозионни мероприятия на терен на територията на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - селище Качулка, Община Сливен".
Предвидените мероприятия включват изпълнение на конструкция от фабрични габиони за стабилизиране петата на откоса, както и преоткосиране на прилежащия терен с включен ерозионен контрол по повърхността, с възможност за създаване на среда за трайно затревяване. 
Укрепването има за цел да възстанови трайно прилежащия терен, чието констатирано състояние в момента може да се определи за деформируемо, следствие загуба на устойчивост на терен поради преовлажняване. Това състояние е резултат от дрениране на повърхностни води от интензивни валежи, водещи до консолидация и загуба на устойчивост на ската. Деформацията на терена предизвиква свлачищни процеси и застрашава прилежащата пътна инфраструктура.
Свлачището е регистрирано през 2010 г., когато е установено свличане на земни маси по северозападния скат над единствения път към селището, свързващ административния корпус със сградите, където са настанени потребителите на социални услуги. 
Подлежащият на укрепване участък обхваща терен с площ приблизително 340 кв.м, периметър 75 м и лице 20 м. Площта има правоъгълна форма със средна основа 15 м. и средна височина 17 м. Свличане е установено върху цялата площ, като са формирани характерните за активно свлачище елементи. Активната площ на свлачището по данни на геозащитното дружество е с размери 20 м ширина и 15 м дължина, с оформен свлачищен отстъп с височина 3 м., засягайки 1 150 кв м площ. Класифицирано е като асеквентно, детрузивно свлачище.