Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2019 - Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма
Home Години: 2019 Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

Регистър

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма


Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-8.001-0029-С01
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 139188,72
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 139188,72
Бюджет, разходван от Община Сливен: 139188,72
Източници на финансиране:
Обща стойност: 139 188,72 лв.
Съфинансиране от ЕФРР: 118 310,41 лв.
Съфинансиране от националния бюджет: 20 878,31 лв.

Начало на проекта: 2016-09-20
Край на проекта: 2023-12-20
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
Операция/Бюджетна линия: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини –бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014- 2020 г.”
Текущ етап:

Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на проекта се организира и финансира работата на Междинното звено на ОПРР в Община Сливен. 


Цели: Проектното предложение в пълно съответствие с указанията за предоставяне на Безвъзмездната финансова помощ и обезпечава финансово дейностите на Община Сливен за изпълнение на Инвестиционната програма до 2023 г. Реализацията на проекта ще подпомогне Община Сливен в дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната й програма за периода до 2023 г., както и функциите й на междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“на ОПРР 2014-2020. Ще се направи естествен и логичен преход между одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Сливен и конкретните проекти, за които ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014- 2020.
Дейности:
• Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.; 
• Възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”; 
• Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”; 
• Участие в програми за обмен на опит и добри практики.; 
• Разходи за публичност и визуализация; 
• Разходи за организация и управление