Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2019 - Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен
Home Години: 2019 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен

Регистър

Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен


Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-2.004-0057-C03
Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 912342,54
Източници на финансиране: ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020; ЕСФ - 85%, Национално съфинансиранe - 15%
Начало на проекта: 2016-08-03
Край на проекта: 2020-12-31
Статус на проекта: Проект, очакващ финансиране
Приоритетна ос: Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"
Операция/Бюджетна линия: Процедура: BG05M9ОP001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“
Цели: Подкрепа за създадените по Проект за социално включване в община Сливен интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст и техните родители от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Проектът ще допринесе за развиване на устойчив модел за интегрирано предлагане на услуги за деца в ранна възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, подобряване готовността на децата за включване в образователната система, предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции. Планираните дейности са фокусирани към превенция на социалното изключване сред децата чрез инвестиции в ранно детско развитие и комплексни услуги за подкрепа и повишаване капацитета на техните родители. Планираните услуги са мобилни и интегрирани, както по отношение съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по отношение структурата им- социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и др. Комплексът от услуги и практиката обуславят функциониране на „Общностен център за деца и семейства”, като форма за интегрирано предлагане на услугите по проекта.
Дейности:
· Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с деца с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом
· Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания
· Формиране и развитие на родителски умения чрез предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители. Семейно консултиране и подкрепа- работа с родители и деца, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина
· Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията
· Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище