Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен

Регистър

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-2.040-0069-С01
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен – Компонент 2”  и Допълнително споразумение BG05M9OP001-2.101-0198-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.
Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020;
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 1073652,80
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 1073652,80
Източници на финансиране:

Общ бюджет на проекта: 1 073 652,80  

- разходи по К2 – 437 652,80 

- разходи по К3 – 636 000,00 

 

Източници на финансиране:

Финансиране от ЕСФ: 912 604,88 лв.

Национално финансиране: 161 047,92 лв.


Начало на проекта: 2019-07-11
Край на проекта: 2021-01-11
Статус на проекта: Текущ проект
Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Операция/Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2
Текущ етап: Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ и Допълнително споразумение.
Цели:

Цели по Компонент 2: Общата цел е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им в Община Сливен. Специфичната цел е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.Наетият персонал ще премине обучение преди предоставяне на услугата.

Цели по Компонент 3:  Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 

 

 


Дейности:

 Дейности по Компонент 2:

 

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

3. Обучение и супервизия на персонала.

4. Ремонт, обзавеждане, оборудване и закупуване на транспортно средство за извършване на мобилната работа.


Дейности по Компонент 3:

 1. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса

 

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора за БФП), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора за БФП).

3. Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на потребителите.

4. Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.