Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 - Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване

Регистър

Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване


Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: Сдружение "Бизнес център/Бизнес инкубатор Сливен"; Сдружение "Национална мрежа за бизнес развитие"; "Соник Старт" ООД
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 388311.00
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 388311.00
Край на проекта: 2017-11-30
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
Операция/Бюджетна линия: BG05M9OP0011.002 Активни
Текущ етап: Очаква се подписване на договор за БФП
Цели:
Основна цел на проекта е идентифициране и мотивиране на неактивни лица от 18 до 29 годишна възраст за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда.
 
Специфични цели:
 
  • Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование.
  • Стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда,включително към придобиване на професионална квалификация и/или заетост.
  • Предоставяне на възможности за включване в обучение,първи/нов шанс за работа, както и придобиването на професионални умения и квалификация или насочване към връщане в образователната система на младежите, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в АЗ.
  • Ограничаване на бедността и несигурността и осигуряването на нови работни места на неактивни младежи от целевата група.

Дейности:
1. Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда 
2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа 
3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация по професия „Озеленител” и специалност "Парково строителство и озеленяване" и по професия "Помощник строител" и специалност "Основни и довършителни работи" 
4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца 5. Публичност и информация 6.Организация и управление на проекта