Canadian pharmacy online Регистър - Предприсъединителни фондове - Деинституционализация на лица изведени от специализирани институции, чрез изграждане на “Защитено жилище” в гр.Сливен
Home Предприсъединителни фондове Деинституционализация на лица изведени от специализирани институции, чрез изграждане на “Защитено жилище” в гр.Сливен

Регистър

Деинституционализация на лица изведени от специализирани институции, чрез изграждане на “Защитено жилище” в гр.Сливен


Номер на договора за финансиране: BG 2006/018-343.01.01 – 2.32
Финансираща програма: Програма ФАР
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: СНЦ „Мария Кюри” гр. Пловдив, Фондация „Инициатива и Съпричастност” гр. Сливен
Общ бюджет на проекта: 195480
Начало на проекта: 2008-12-01
Край на проекта: 2009-11-30
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Национална Програма ФАР 2006
Операция/Бюджетна линия: Бюджетна линия: BG 2006/018-43.01.01
Цели: Обща цел (цели)
Укрепване на системата за повишаване благосъстоянието и деинституционализацията на лица с увреждания, настанени в специализирани институции за деца на територията на Община Сливен, посредством предоставяне на услуги в общността Специфична цел
1. Превенция на настаняването на младежите, напускащи домовете за деца с умствена изостаналост в институции за възрастни хора и трайната им институционализация
2. Предоставяне на възможности за ползване на социалната услуга „защитено жилище” за децата, настанени в Дом за деца с умствена изостаналост – Кермен
3. Популяризиране на модела „защитено жилище” и информиране на местната общност относно стартиране дейността на социалното заведение  

Дейности: 1. Сформиране на екип на проекта
2. Изработване на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури  
3. Изработване и изпълнение на план и инструментариум за наблюдение и вътрешна оценка на проекта  
4. Обучение на персонала на Дом за деца с умствена изостаналост – Кермен за изграждане на умения у настанените младежи за водене на относително самостоятелен начин на живот
5. Сформиране на екип от специалисти, работещи в институцията, които ще се ангажират с процеса по подготовка и извеждане на младежите в защитеното жилище
6. Изграждане на партньорска мрежа за сътрудничество и популяризиране на алтернативните социални услуги
7. Ремонт, реконструкция и оборудване на сградата на защитено то жилище  
8. Подбор и сформиране на екипа на защитеното жилище
9. Обучение, консултиране и супервизия на екипа на защитено то жилище
10. Подбор на бъдещите потребители на защитеното жилище.
11. Подготовка на бъдещите потребители на защитеното жилище.
12. Създаване на програма за дейността на защитеното жилище. Подготовка и въвеждане на документация, създаваща условия за качествено провеждане на услугата          
13. Предоставяне на социалната услуга „защитено жилище”   
14. Информационна кампания за популяризиране на дейностите по проекта и повишаване осведомеността на местната общност по отношение потребностите на хората с увреждания