Canadian pharmacy online Регистър - Предприсъединителни фондове - ROSIO - Сливен, Регионален център за привличане на инвестиции
Home Предприсъединителни фондове ROSIO - Сливен, Регионален център за привличане на инвестиции

Регистър

ROSIO - Сливен, Регионален център за привличане на инвестиции


Номер на договора за финансиране: BG 2004/016-711.11.04/ЕSC/G/PPP/B-042
Финансираща програма: Програма ФАР
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Фондация Регионален център за икономическо развитие - Сливен
Партньори: Община Сливен, Община Котел, Община Елхово
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 64239,24
Начало на проекта: 2006-12-01
Край на проекта: 2007-10-31
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Икономическо и социално сближаване
Операция/Бюджетна линия: Бюджетна линия: BG 2004-016-711.11.04
Сайт на проекта
Цели:

Общата цел на проекта е използвайки базата на съществуващ регионален център за икономическо развитие в град Сливен, да се разработи и създаде всеобхватен ( на принципа “на едно гише”) източник на информация, чрез който да се подпомагат потенциалните инвеститори на местно и регионално ниво(ROSIO).
 
Конкретните цели на проекта са:
 
· създаване на регионален център за привличане на инвестиции (ROSIO със седалище град Сливен) за предоставяне на набор от инвестиционни услуги чрез необходимото кадрово обезпечаване и оборудване;
· сформиране и обучение на професионален екип от експерти, които да работят като персонални консултанти на потенциалните инвеститори;
· създаване на концепция за събиране на данни – събиране, обработка и наблюдение на бизнес информацията на местно и регионално ниво;
· идентифициране на наличните местни и регионални вериги на доставки, които могат да подкрепят потенциалните инвеститори;
· създаване на контакти с местните и регионални професионални бюра и органи (като сътрудници) за предоставяне на професионални, търговски и юридически услуги на потенциалните инвеститори;
· разработване и създаване на web-базирана база данни, която да предоставя информация относно възможностите за развиване на бизнес, съществуващи частни и публични компании, налични ресурси (земя, финанси, човешки ресурси, и др.), потенциални партньори, и др.;
· създаване и прилагане на маркетингова стратегия, която отговаря на местните и регионални потребности;
· използване на конкретни маркетингови методи за представяне на РЦПИ и създадената интернет базирана база данни - провеждане на информационни срещи; участие в търговски представяния и изложби; реклама в печатни и електронни медии и издаването на печатни материали, като брошури и други печатни материали.


Дейности:
Информационни срещи с цел представяне на центъра; сформиране на професионален екип от експерти, които да работят като персонални консултанти на потенциалните инвеститори; обучениe по различни теми свързани с дейности на ПЧП; събиране и анализиране на данни, обработка и наблюдение на бизнес информацията на регионално и местно ниво; разработване на web-базирана база данни, която да предоставя информация относно възможностите за развиване на бизнес, съществуващи частни и публични компании, налични ресурси (земя, финанси, човешки ресурси, и др.), потенциални партньори, и др. Продължителността на проекта ще бъде 11 месеца.