Canadian pharmacy online Регистър - Предприсъединителни фондове - Аквафил
Home Предприсъединителни фондове Аквафил

Регистър

Аквафил


Номер на договора за финансиране: BG 2004/016-919.05.01.01.008
Финансираща програма: Програма ФАР – ИНТЕРРЕГ ІІІ С
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Бекерич (Люксембург)
Партньори: Община Сливен, Община Алба Юлия (Румъния), Община Иванча (Унгария), Агенция за регионално развитие Вал да Дур (Франция), Университет Перпинян (Франция)
Общ бюджет на проекта: 171467
Финансов принос на Община Сливен: 25%
Бюджет, разходван от Община Сливен: 171467
Начало на проекта: 2006-11-24
Край на проекта: 2007-11-24
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: Бюджетна линия BG 2004/016-919.07
Сайт на проекта
Цели: Създаване на база данни в ГИС за р.Тунджа, екологично обучение и  възпитание на децата, трансфер на опит от партньорските организации на страни от ЕС
Дейности:

 

Компонент 1 – Мениджмънт и координиране
Компонент 2 -  Разширяване и развитие на мрежата от ресурсни центрове и включване на нови дейности, свързани с управление на околната среда на местно и регионално ниво
Компонент 3 –Инструменти за управление и мониторинг на областите, свързани с Договора за река Тунджа, започнал по проект ''Аква-фил'' по програма ЕКОС УВЕРТЮР (2000 -2002г.) и с регионалната политика и отговорните институции на регионално ниво
Компонент 4 – Усъвършенстване на местния капацитет в областта на екологичното обучение (координирани действия с местни образователни структури)