Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 - Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен

Регистър

Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-6.002-0015-C01

Проектът се финансира съгласно:

Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-6.002-0015-C01/26.11.2020

договор за финансиране на допустим проект 20F-000763/24.06.2020 


Роля на Община Сливен: Водеща организация
Партньори:

Регионален исторически музей - Сливен

"Пътнически превози" ЕООД - Сливен


Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 7929591
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 5071341
Източници на финансиране:
Размер на безвъзмездната финансова помощ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002-0015-C01: 5 071 341 лв.
Размер на финансовия инструмент по Договор за финансиране на допустим проект 20F-000763: 2 858 250 лв.

Начало на проекта: 2020-11-26
Години на провеждане: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Статус на проекта: Текущ проект
Приоритетна ос: 6 Регионален туризъм
Операция/Бюджетна линия: BG16RFOP001-6.002 Развитие на туристически атракции
Цели:
Общата цел на проекта е: „Разработване и маркетиране на цялостен, интегриран и жизнеспособен туристически продукт на Община Сливен със значителен туристически потенциал, привличащ голям брой посетители за осигуряване на финансова устойчивост, опазване и популяризиране на културното наследство.“
Посочената обща цел ще бъде постигната посредством реализацията на следните конкретни цели:
1. Благоустрояване и социализация на обекти - недвижими културни ценности с категория „национално значение“ за развитие на туристическия им потенциал;
2. Възстановяване на автентичния исторически облик на улични и тротоарни настилки пред исторически обекти и околни пространства;
3. Подобряване на условията за обслужване на Пътническата въжена линия „Сливен-Карандила“;
4. Изграждане на Туристически културно-информационен център в сградата на Община Сливен;
5. Осигуряване на необходимо оборудване, обзавеждане и техника - в подкрепа на дейността на исторически, културни и туристически обекти;
6. Дигитализация на обекти и артефакти, както и създаване на дигитална карта и интерактивен модел с всички културни и исторически забележителности на Община Сливен.

Дейности:
В изпълнение на политиката за опазване,популяризиране и развитие на културното наследство, настоящото проектно предложение за цялостен интегриран туристически продукт включва допустими мерки и дейности за обекти-недвижими културни ценности с категория „национално значение“ (Държавна сукнена фабрика/Затворът/Първа българска текстилна фабрика; къщи музеи: Хаджи Димитър, Добри Чинтулов, Сливенския бит) и за други културни и туристически обекти (Благоустрояване между три обекта с категория„национално значение“- Къщи музеи на Добри Чинтулов, Сливенски бит и Държавна сукнена фабрика/Затворът/Първа българска текстилна фабрика; Пътническа въжена линия Сливен-Карандила; Туристически културно-информационен център (ТКИЦ). Предвидени са дейности за физическо обновяване на обектите чрез строително-монтажни работи, консервационно-реставрационни работи, благоустрояване, в т.ч на сгради и дворове/прилежащи пространства; за възстановяване на автентичния исторически облик чрез благоустрояване на улични и тротоарни настилки пред и около трите обекта с категория „национално значение“; за изграждане на Туристически културно-информационен център в сградата на Община Сливен;  за подобряване условията на Пътническата въжена линия Сливен-Карандила.
За обектите е предвидена доставка на необходимо за осъществяване на дейността и функциите им оборудване, обзавеждане и техника,както и реализация на различни дейности по дигитализация.