Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 - Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ

Регистър

Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ


Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0004-C01
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 3101920,18
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 3101920,18
Бюджет, разходван от Община Сливен: 3101920,18
Начало на проекта: 2020-01-02
Край на проекта: 2022-07-02
Статус на проекта: Приключил проект
Текущ етап: Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. Сформиран екип. В процес е подготовка за обявяване на процедури за външно вълагане.
Цели:
Цели:

Специфичните цели, които следва да се постигнат са:
• Създаване на естетична, достъпна и екологична околна среда в гъстонаселени зони със социален характер в кварталите „Сини камъни“, „Дружба“ и „Българка“;
• Намаляване замърсяването на въздуха и ограничаване на шума.
• Повишаване привлекателността на региона за посетители и външни инвеститори;
• Интегриране на групите в неравностойно положение, посредством създаване на достъпна архитектурна среда;
• Интегриране на етническите малцинства, вкл. и ромите, с оглед преодоляване на социалната им изолация;Дейности: Чрез изпълнението на дейностите ще се изградят атрактивни зелени пространства, достъпни за всички социални групи, в т.ч. и хора с увреждания. Ще бъдат създадени места за отдих, срещи и спортни занимания на хора от различни възрастови и социални групи, което ще подпомогне за подобряването на взаимоотношенията в общността.