Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 - Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен

Регистър

Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-5.002-0015-C01
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 1121094.65
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 1121094.65
Бюджет, разходван от Община Сливен: 1121094.65
Начало на проекта: 2019-01-07
Край на проекта: 2021-01-07
Статус на проекта: Приключил проект
Текущ етап: Подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ, сформиран екип, подготовка за обявяване на процедури за външно възлагане.
Цели:

Строителство и оборудване на :

- Център за грижа за лица с психични разстройства /с капацитет 15 лица/;

- Център за грижа за лица с умствена изостаналост / с капацитет 15 лица/.

Чрез изграждането на двата нови центъра ще осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания, в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. и Националната стратегия за дългосрочна грижа.