Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 - Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

Регистър

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен


Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0001-C01
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 5 028 949.65
Източници на финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
Начало на проекта: 2017-10-03
Край на проекта: 2020-04-03
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Операция/Бюджетна линия: Процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен"
Текущ етап:

Актуализация: Извършено окончателно плащане проектът е приключил.

Ход на процедурите за възлагане на обществени поръчки (към момента всички договори са възложени и дейността е приключена):

„Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“, финансиран от ОП „Региони в растеж“, по четири обособени позиции"

На "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен

В Регистъра за обществени поръчки на АОП

Упражняване на строителен надзор по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, по четири обособени позиции"

На "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен

В Регистъра за обществени поръчки на АОП

Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен" за четири строежа: ЦДГ "Зорница", ЦДГ "Детство", ЦДГ "Мак", ЦДГ "Вержин и Хаик Папазян"

На "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен

„Одит на проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен", финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

На "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен

В Регистъра за обществени поръчки на АОП

"Доставки на оборудване и обзавеждане по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен” за четири образователни институции: ДГ „Зорница”, ДГ „Детство”, ДГ „Мак”, ДГ „Вeржин и Хаик Папазян”, по четири обособени позиции"

На "Профил на купувача" на сайта на Община Сливен

В Регистъра за обществени поръчки на АОП 


Дейности:
Проектното предложение включва СМР, строителен надзор, авторски надзор, доставка на оборудване, публичност и визуализация, одит на следните обекти на образователната инфраструктура:

 • Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Детство", ж.к. Младост: Ремонт на сградните инсталации. Вътрешен ремонт. Обособява се санитарен възел за хора с увреждания, изгражда се методически кабинет. Извършва се топлинно изолиране на фасади и покрив, вкл. хидроизолиране на покрив, подменя се старата дървена дограма с нова PVC изгражда се соларна инсталация за подгряване на БГВ. 

• Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Зорница", кв. Стоян Заимов: Топлинно изолиране на фасади и покрив, вкл. хидроизолиране на покрив, подмяна на стара дървена дограма с PVC и алуминиева, изгражда се комбинирана БГВ система със соларна инсталация. Изграждат се нови битови помещения за персонал към кухнята, изграждат се нови асансьори, обособяват се методически кабинет и музикален салон. Обособява се двор за деца със специални грижи.

• Основен ремонт, благоустрояване и оборудване на ЦДГ "Мак" и прилежащото и дворно пространство: Сградата е паметник на културата. Предвижда се ремонт на външните фасади, полагане на топлоизолация от вътрешна страна на стените, обособяване на нов физкултурен салон ремонт на останалите пристройки, включително въвеждане на МЕЕ. 

• Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Вержин и Хаик Папазян", ж.к. Българка: Обособяват се нов физкултурен салон и склад към него; обособява се ново помещение за абонатната станция. Обособяват се нови салон на изкуствата, кабинет за деца със специални нужди, учителски кабинет и кабинет за занимания, нов санитарен възел за хора с увреждания, монтира се нов асансьор. Въвеждат се МЕЕ, включително соларна система за осигуряване на БГВ.
 
На всички обекти се осигурява достъпна архитектурна среда.