Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 - Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен

Регистър

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен


Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0003-C01
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: Пътнически правози ЕООД - Сливен
Валута: BGN Български лева
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 13660560,33
Начало на проекта: 2017-01-13
Край на проекта: 2021-01-13
Статус на проекта: Приключил проект
Текущ етап: Проектът е приключен. Получено окончателно плащане.
Цели: Основна дейност на проекта е цялостното подновяване на автобусния парк, чрез закупуване на 27 дизелови автобуси. Внедряването на Интегрирана билетна система с билети за еднократно пътуване, билети за пътуване по време и абонаментни карти цели улесняване на гражданите и водачите. Превозните документи ще могат да бъдат закупувани в 11 пункта за продажба на билети и карти. Тяхната валидност ще бъде проверявана в устройства, монтирани във всички превозни средства. С цел осигуряване на точна информация за пристигането на превозните средства ще бъде изработена система за информиране на пътниците в реално време, достъпна и в интернет. По всички спирки ще се монтират табла с маршрутната схема на градския транспорт, като на най-натоварените от тях и в новите превозни средства таблата ще бъдат електронни, предоставящи информация в реално време. За повишаване атрактивността на градския транспорт е оптимизирана маршрутната мрежа, като вариантът, включен в настоящия проект предвижда 1 тролейбусна и 9 автобусни линии. Във връзка с гореописаната промяна ще бъдат изградени 16 нови спирки. Всички спирки ще бъдат с осигурен достъп за инвалидни колички и оформени зони за слизане и качване на пътниците. Предлаганата маршрутна мрежа включва 8 крайни спирки, 4 от които са оборудвани с места за почивка на водачите. За увеличаване на дела на пътуванията с велосипед са предвидени средства за изграждане и обособяване на велоалеи, в т.ч. поставяне на обозначителна маркировка и знаци, ремонт на тротоарни и пътни настилки, монтаж на стойки за велосипеди. Последният компонент от проекта включва ремонт на сервизната база на превозвача, доставка на гаражно и сервизно оборудване. Реализацията на съвкупността от дейности ще подобри качеството на транспортната услуга, като пренасочи част от пътуванията на гражданите от автомобилния към градския транспорт. В допълнение ще бъдат намалени емисиите на парникови газове, замърсяването на въздуха и шума от превозните средства.
Дейности:
Организацията и управлението са пряко свързани с всички останали хоризонтални дейности по проекта и подсигуряват тяхното ефективно изпълнение. В рамките на тази дейност се включва цялостният процес по подбор на изпълнители по всички процедури, проверка и отчитане на извършената от тях работа, осъществяване на вътрешен мониторинг, проверки на място на обектите и документална проверка. Към тази дейност спадат изготвянето на технически доклади и доклади за напредъка по проекта, междинни и финален финансови отчети. Последните документи се представят на Управляващия орган периодично и при искания за плащане. Ангажимент на страните, отговорни за изпълнението на тази дейност, е подготовката на искания за плащания и допълнения към тях. Исканията за плащания към Управляващия орган се изготвят по образци и указания, представени от програмата и биват три вида: авансово, междинни и окончателно искане за плащане. Дейността включва също: подготовка и изпращане на документация и писма до УО, изпълнители, институции и граждани по всяка една дейност, свързана с изпълнението на проекта; Подготовка и изпращане на отговори по евентуални сигнали за нередности; попълване на декларации за нередност; организация и провеждане на дейностите по информация и публичност; осигуряване на място и служител за съхранение на проектната документация, в съответствие с указанията на УО.
В рамките на тази дейност се предвижда закупуване на нови дизелови автобуси. За обслужване на оптимизираната маршрутна мрежа, описана подробно в проектното предложение, са необходими 27 автобуса, които ще бъдат изцяло подновени по настоящата дейност. Предвижда се закупуване на: • 6 автобуса с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6 с обща пътнико-вместимост – минимум 60 места правостоящи и седящи (като от тях минимум 30 седящи, без местата за водач и инвалиди) , които да обслужват най-натоварената автобусна линия 116; • 21 автобуса с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6 с обща пътнико-вместимост – минимум 40 места правостоящи и седящи (като от тях минимум 25 седящи, без местата за водач и инвалиди), които да обслужват останалите вътрешно-градски линии. По този начин автобусният парк ще бъде подновен на 100%. Два от наличните в момента автобуси ще бъдат запазени за осигуряване на технологично необходимия резерв.
При реализирането на проекта ще бъде разработена и внедрена нова интегрирана билетна система, включваща следните видове превозни документи: • Хартиени билети с бар-код за еднократно пътуване. Билетите ще се продават в пунктове за продажба на билети и от водачите в превозните средства, които за целта ще бъдат снабдени с терминални устройства. Устройствата при водачите ще бъдат максимално опростени и бързи, с оглед спестяване на време и усилие за водача и пътниците. • Хартиени билети с бар-код за пътуване по време. Този нов вид превозен документ ще позволява на пътниците да прекачва неограничен брой превозни средства, от една линия в друга, в рамките на определен период от време. Този тип билети ще се продават в превозните средства и няма да се валидират в първото превозно средство, а при всяко следващо качване, в рамките на позволения времеви период. • Абонаментни карти за многократни пътувания. За привличане на редовни пътници се предвижда използването на безконтактни електронни карти, които по същество представляват „електронен портфейл“ и правят възможно въвеждането на по-гъвкави схеми, като например предплащане на брой пътувания без ограничение на използването им във времето, пътуване само по определени (не само една) линии, и т.н. • Преференциални карти за пенсионери, учащи и уязвими групи от населението. Проектът включва запазване на досегашната политика на дружеството за използване на преференциалните карти за горепосочените групи от населението. Те ще служат като идентификационен документ, чрез който да се удостоверява правото за пътуване с билети на преференциални цени или безплатно. Продажбата на превозните документи ще става в пунктове за продажба на билети, позиционирани на спирки от мрежата на градския транспорт с голям пътникопоток или на обществени места с голямо движение на хора. Съществуващите три места за продажба на билети ще бъдат обновени и допълнени с нови пет. Услугата ще се предлага също и в трите диспечърски пункта, които ще бъдат разкрити на три от крайните спирки. Новите пунктове ще бъдат с по-съвременен и привлекателен дизайн и ще отговарят на следните изисквания: конструкция: метална, външно облицована, алуминиев композитен панел, изолационен материал, вътрешна облицовка от PVC. Прозорци с PVC дограма, подова настилка – ламиниран паркет. Кабината следва да бъде изградена с електрическа инсталация, отговаряща на противопожарните норми. Конструкцията трябва да е съобразена с изискванията за енергоефективност и екопроектиранe. След качването в ПС, пътниците ще имат задължението да валидират билета с бар-кода на поставени за тази цел устройства, тип валидатори. При проверка от страна на контрольор пътникът ще следва да представи вече валидирания превозен документ. Контрольорът ще го провери с преносим контролер скенер/валидатор. Контролните устройства на контрольорите ще имат опция за издаване на наказателен билет. Всички терминали за продажба на билетите ще бъдат свързани със системата и фискализирани. Всеки пътник следва да пътува с билета с бар код до неговото слизане от превозното средство. Част от билетната система е уеб приложение, което ще дава възможност на пътниците да закупуват и презареждат абонаменти карти онлайн.
Настоящата система на градския транспорт притежава възможност за проследяване на превозните средства, но няма възможност за обратна връзка и предаване на информация към пътниците на спирките. Осигуряването на точна информация за пристигащите ПС е един от начините за стимулиране на гражданите за използване на градския транспорт и постигане индикаторите и целите на проектното предложение. Проектът включва система за информиране на пътниците, състояща се от следните елементи: 1. Електронни табла по спирките с най-голям пътникопоток, а именно: - Железопътната гара, - Автогарата – спирката в посока център, - ДКЦ 2 – на спирките и в двете посоки, - Новоселски мост – спирката в посока център, - Спирка Рикас – в посока център. Таблата ще бъдат едноредови или многоредови, в зависимост от броя на спиращите превозни средства. 2. Терминали в новите превозни средства, които ще бъдат доставени по дейност 3; 3. Статични табла с маршрутната схема и разписанията на градския транспорт, монтирани на спирките в града; 4. Информация в интернет за маршрутната мрежа и разписанията.
Настоящата маршрутна мрежа води до пренатрупване на предлагането на услугата по някои от градските артерии и много слабо или изцяло липсващо транспортно обслужване в други райони. Маршрутните разписания не са съобразени с натоварените и ненатоварените часове от деня, което води до предлагане на транспорт значително превишаващ търсенето по определени линии в извън пиковите интервали. С цел повишаване атрактивността и ефективността на маршрутната мрежа, проектното предложение включва реорганизация на маршрутите на автобусите и тролейбусите. Общият брой на линиите на градския транспорт става 10 – 9 автобусни и 1 тролейбусна линии. Деветте автобусни линии претърпяват следната промяна: • Включена е една изцяло нова линия 110 от пл. „Стоил войвода“ до ЖП гара; • Удължава се маршрутът на линия 116, така че тя да обслужва по-добре целия кв. „Клуцохор“; • Линия 11 се трансформира от допълнителна в основна и маршрутът ѝ се удължава, така че да обслужва и кв. „Комлука“; • Изцяло се запазват маршрутите на линии 5 и 14 от досегашната маршрутна мрежа; • Маршрутът на линия 2 се запазва, но в зависимост от разписанието в определени часове той ще бъде изпълняван в съкратен вариант; • Съкращава се маршрутът на линия 4 в ненатоварените часове на деня; • Линия 7 става автобусна, като маршрутът и се удължава в участъка от пл. „Таньо войвода“ до спортна комплекс „Асеновец“; • Линия 3 става автобусна, като маршрутът и се променя и скъсява. В тролейбусната линия са направени следните промени: • Удължава се маршрута на линия 201 в участъка от пл. „Таньо войвода“ до спортна комплекс „Асеновец“; Маршрутните разписания на всички линии са изцяло нови и представени в табличен вид в Предпроектното проучване. Интервалът на движение на транспортните средства е различен в делнични, предпразнични и празнични дни и варира според часовия диапазон. Във връзка с промяната на маршрутната мрежа ще бъдат разкрити 16 нови спирки, позиционирани предимно в западната част на града – кварталите „Комлука“, „Клуцохор“, както и по протежението на бул. „Цар Симеон“ до ъгъла с ул. „Индустриална“.
В рамките на проекта ще бъдат изградени велоалеи по следните булеварди и улици: бул. „Панайот Хитов“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Бургаско шосе“, бул. „Стефан Караджа“, бул. „Шести септември“, бул. „Хаджи Димитър“, бул. „Братя Миладинови“, бул. „Георги Данчев“ и ул. „Георги Раковски“. Предвижда се изграждането на мрежа от велосипедни трасета с транспортна и рекреативна насоченост, оформяне на транзитни (главни) и довеждащи (второстепенни) алеи, както и обособяване на „Зона 30” за обслужващите велосипедни връзки. В зависимост от широчината на уличното платно, посоката на движението, наличието на паркинг места и др. велоалеите са различни по вид /еднопосочни или двупосочни/, положени върху уличното платно или тротоарната част. Общата дължина на новоизградената велосипедна инфраструктура, след приключване на проекта, ще бъде 10 135 метра. Дължината на трасетата в „Зона 30“ е 14 000 м. Транзитните велоалеи се разполагат в регулацията на основните булеварди и представляват директни връзки между жил. квартали, центъра на града и производствените зони. Осигурява се бърз и безопасен достъп на велосипедисти до учебни и детски заведения, културни обекти, административни сгради, зони на месторабота, здравни заведения, спортни съоръжения и комплекси, жп и автогара, големи търговски обекти, паркове и градини. Алеите са проведени до основните подходи към Природен парк „Сините камъни”, въжена линия към м. Карандила, Сливенски минерални бани. За максимална безопасност на велосипедния трафик, алеите са проектирани с разделителна защитна ивица откъм моторизираното движение. Довеждащите велосипедни маршрути осигуряват връзка между главните велосипедни алеи и обслужващите зони. Проектът предлага въвеждането на зони с ограничение на скоростта на 30км/ч за централна градска част и вътрешните квартални улици. „Зона 30” е споделено пространство за велосипедисти, пешеходци и МПС. Спецификата на уличната мрежа в Сливен, липсата на маркирани пешеходни пътеки, ограничената видимост основно поради паркирани автомобили са предпоставка за въвеждане на подобно ограничение. На възлови места по протежение на алейната мрежа ще се монтират 75 броя стойки за велосипеди, като всяка една от тях ще бъде с капацитет – 5 велосипеда.
В рамките на проекта ще бъдат въведени мерки за достъпност на 143 броя спирки. Предвижда се разработването на площадки върху тротоарите за организиране на 6 бр. типове спирки за МГОТ, съгласно изискванията на Наредбата за улеснен достъп на хора с увреждания (незрящи хора и инвалидни колички). В района на спирките се устройват две зони – зона за изчакване и зона за качване и слизане от превозното средство. Тези зони се отделят от околното пространство чрез контрастна по цвят настилка и ивици от тактилни плочи. Зоната за качване и слизане е пространство успоредно на уличното платно с ширина 1.6м., където е мястото за спиране на транспортното средство и по цялата си дължина е с понижени тротоари до нивото на асфалта. От двете страни на зоната на спирката правите бордюри се понижават за образуване на наклонен тротоар с наклон макс. 5%, а тротоарните плочи се пренареждат или подменят с нови. Зоната за качване на хората с увреждания се изпълнява изцяло с тактилни плочи с размер 1.6м/1.6м. с маркиран знак за инвалид. По линиите на автобусния и тролейбусния градски обществен транспорт са разположени общо 143 спирки. Разработените 6 бр. вариантни решения за типове спирки са обосновани във връзка с местоположението им, натоварването, броя на линиите които обслужват, ширината на улицата и прилежащите тротоари. 1. Спирка „1” – най-големия тип спирка с възможност за спиране на две превозни средства, едно зад друго, в уширение (джоб) на улицата. Общо - 6 бр. спирки. 2. Спирка „2” - тип спирка зад велоалея и допълнителен остров за слизане и качване на пътници - 13 бр. 3. Спирка „3” – среден размер за поставяне зад улично уширение (джоб) – 15 бр. 4. Спирка „4” – среден размер, на тротоар, най-масово приложимата в града – 69 бр. 5. Спирка „5” – най-малкия размер, предназначена за тесни улици и тротоари с по-малко натоварване - 23 бр. 6. Спирка „6” – малка спирка, предвидена да се изгражда в крайградските промишлени зони, където няма изградени тротоари и се разполагат в банкета на пътя, което изисква подготовка на основа - 17 броя. Част от спирките на градския транспорт са без навеси за пътниците или наличните съоръжения са в лошо състояние. Проектът предвижда монтиране на 40 спирки с навеси, които ще бъдат позиционирани в близост до пътното платно и ще отговарят на следните характеристики: метална конструкция с поликарбонатно покритие, състояща се от навес, странични панели, пейка и рекламно табло, което ще се използва за полагане на афиши от културния календар на Община Сливен, информиране на гражданите във връзка с общински събития, новини, промяна в маршрутни схеми и др. Таблото няма да се предоставя за реклама на трети лица или фирми. Размерите на навесите ще бъдат съобразени с натовареността на конкретната спирка.
Трите крайни спирки, предмет на проекта са: Обръщалото за тролейбуси пред подстанция „Комуна”; в кв. „Клуцохор” на ул. „Тракия”, до спортна зала „Асеновец” и автобусна крайна спирка в кв. „Кольо Фичето”, до моста на Новоселска река. Проектът предвижда доставка и монтаж на 3 бр.офис контейнери със санитарни възли с размери 6 х 2,40м., които ще се монтират на определените места. Предвидено е за всеки офис контейнер предварително да се изградят по шест фундамента, да се прокарат външните връзки за вода, канализация, ел. захранване НН. Предвижда се изграждане на тротоарна настилка около контейнерите 45 кв.м.
На обръщалото на „Дюлева река“ ще бъде създаден логистичен център. Предвиждат се следните видове работи: 1. Изграждане на КТП /контролно транспортен пункт/: изграждане на хале с метална конструкция и термосандвич панели за стени и покрив. Предвидени са алуминиеви прозорци от двете страни, проходимост на халето, канал за прегледи на ходовата част с хидравлични повдигачи. Тъй като контролният пункт е предвиден за тролеи и автобуси, през него преминава и контактна мрежа в отвори над вратите, които са метални, двукрили. На запад сградата ще бъде разширена, чрез изграждане на две помещения за механиците, които ще извършват контролните прегледи. Подът е предвиден с шлайфан бетон. 2. Рехабилитация на съществуващата сграда и вътрешно преустройство: оформяне на 5 бр. помещения за офиси на предприятието „Пътнически превози”, запазване на сега използваните помещения и ремонтиране на цялата сграда. Предвижда се полагане на нова допълнителна топлоизолация от каменна вата върху сегашния покрив, който е с битумна хидроизолация и полагане на цяла мембрана върху ватата с необходимото закопчаване, припокриване и заваряване. За всички помещения, на които не е сменена дограмата, се предвижда подмяна с алуминиева-топъл профил. Отвън ще се топлоизолира с EPS изолация и мазилка. Около всички отвори ще се оформят рамки в бял цвят.Всички нови и стари зидове и тавани се шпахловат и боядисват с латекс. Предвижда се цялостен ремонт на санитарните възли с нова фаянсова облицовка, настилка от теракотни плочи и ново санитарно обзавеждане. В новосъздадените помещения ще има нова ел. инсталация и осветителни тела. 3. Във връзка със ситуирането на сградата за КТП е предложено реконструкция на контактната мрежа и малък допълнителен клон от 26м. С това се създава възможност тролейбусите и автобусите сутрин преди да излязат за изпълнение на графика да преминават на технически преглед, който е задължителен. В източната част е предвидено място за паркиране на 10 бр. автобуси.Строително-монтажните работи ще включват също: Направа на ограда в западната и частично в южната част на имота; монтиране на автоматични бариери за вход и изход в имота; частичен ремонт на улични бордюри; нова тротоарна настилка; преасфалтиране на повредените участъци; доставка и монтаж на охранителна техника и видеонаблюдение на цялата площадка с 16 камери в комплект с кабелизация и периферни устройства.
Сервизната база на превозвача - "Пътнически превози" ЕООД е разположена в Промишлена зона, парцел № ІІ. Тя е изградена през 70-80-те години на 20-ти век и е била предназначена за поддържането на голям автобусен и тролейбусен парк. Състои се от две части: основна площадка „Автобуси” и тролейбусно депо. Понастоящем една голяма част от площите и сградите на основната площадка „Автобуси” не се използва. Сградите, съоръженията и оборудването са стари, нефункционални, неподдържани и не отговарят на съвременните изисквания. Конкретно сградата на сервиза е в незадоволително състояние: разрушен под, течове от покрива, неработеща и разрушена отоплителна инсталация, неизправна и амортизирана електрическа инсталация; ремонтни канали в лошо състояние. Капацитетът като брой постове и площи надхвърля потребностите на дружеството. Технологичното обзавеждане е недостатъчно, наличното е амортизирано и в лошо състояние; липсва съвременна диагностична апаратура.Липсва съвременна, механизирана автомивка за големи транспортни средства. За ремонта на сервизната база се предвиждат да се изпълнят следните дейности: 1. Ремонт на помещението за сервиз „Ивеко”, включващ: • Разширяване на съществуващата сграда с олекотена конструкция – сандвич панели и обособяване на 3 допълнителни помещения за сервиз и ремонт; • Цялостен ремонт на покрива на съществуващата конструкция; • Обновяване на фасадата на сградата, смяна на дограма и врати; • Обновяване на електрическата инсталация и осветлението; • Изграждане на смукателна вентилация. 2. Премахване на съществуващата сграда за автомивка. Сградата не отговаря на изискванията за безопасност и височина. 3. Полагане на основа, отводнителен канал и комуникации за монтаж на открита автомивка за автобуси. Доставка и монтаж на съоръжение за миене на големи транспортни средства 4. Изграждане на кабина за монтаж на съоръжения и консумативи за функциониране на автомивката 5. Благоустрояване на терена около автомивката
Строителният надзор ще носи отговорност за законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на обектите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и нормативните изисквания (ЗУТ); спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на обектите за въвеждане в експлоатация; оценката за достъпност на обектите от лица с увреждания. Ще бъдат проведени две процедури по ЗОП за избор на консултанти за изпълнение на строителен надзор на обектите в проекта. Дейностите по надзор ще се провеждат през цялото време на изпълнение на обектите на интервенция, включително до въвеждането им в експлоатация. Съгласно становище от Главния архитект на Община Сливен, обектите в проекта са от трета и по-ниски категории и техните инвестиционните проекти подлежат на разглеждане от експертен съвет на одобряващата администрация за извършване на оценка на съответствието.
В рамките на проекта ще бъде закупена и монтирана следната техника: 1. Универсална диагностична апаратура + софтуер + ъпгрейд 2. Машина за обслужване на автомобилни, автобусни и тежкотоварни авто климатици 3. Хидравлична преса- 50t 4. Мобилни електромеханични колони за автобуси - 4 бр. 5. Стенд за геометрия на автомобили, бусове и камиони 6. Канален пневматично-хидравличен крик, товароподемност над 13 500 кг. 7. Баланс машина за колела на автомобили, автобуси и камиони 8. Монтаж демонтажна машина 9. Пневматичен гайковерт - сила на развиване - минимум 2900 Nm 10. Пневматичен гайковерт - сила на развиване - минимум 1250Nm 11. Комплект вложки захват 1'' 12. Комплект вложки захват 1/2'' 13. Винтов компресор 14. 3 бр. колички с инструменти 15. Софтуерна диагностика за пневматични системи. Диагностична апаратура за физическо измерване на параметрите от работата на отделните елементи на системите 16. Софтуерна диагностика за дизелова горивна система; Euro VI с възможност за физическо измерване на параметрите Техниката ще бъде предоставена в Базата на "Пътнически превози" ЕООД.
Одитът на проекта ще бъде извършен от лицензиран експерт-счетоводител, като докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет. Докладът ще бъде изготвен съгласно договора за безвъзмездна помощ, изискванията на националното одиторско законодателство (Закона за независимия финансов одит, Международните одиторски стандарти, МСВОИ 300 „Основни принципи на одита на изпълнението“, МСВОИ 3000 „Указания за извършване на одит на изпълнението: Стандарти и указания за одит на изпълнението“ и МСВОИ 3100 „Указания за одит на изпълнението – основни принципи“). Одиторската проверка, която одиторът ще извърши, ще бъде осъществена при спазване на нормативно определените срокове и ще включва извършването на процедури за проверка на достоверността на представената във финансовия отчет информация чрез наличие на релевантни първични документи; спазването на принципите на счетоводството; ефективния контрол по отношение на отчетността; съответствието между финансовия отчет и техническия доклад за изпълнение на проекта; целевото и правомерно разходване на средствата по проекта и др.
Информацията и публичността по проекта ще бъде осигурена, посредством следните дейности: 1. Публикуване и актуализиране на информация за проекта в сайта на Община Сливен. Първоначалната информация ще бъде публикувана до два дни след сключване на БФП и ще включва: кратко описание, цели и резултати. Материалът ще съдържа следните задължителни елементи: • Емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“ • Наименованието на ЕФРР • Общото лого на програмния период и наименованието на програмата • Наименованието на проекта • Общата стойност на проекта, както и размера на европ. и нац. съфинансиране 2. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта ще бъде посочван финансовия принос на ОПРР и подкрепата на ЕФРР. 3. По проекта ще бъдат изработени и монтирани 2 билборда с размери 4 м на 3 м. Билбордовете ще визуализират следната информация: • Емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“ • Наименованието на ЕФРР • Общото лого на програмния период и наименованието на програмата • Наименованието на проекта • Общата стойност на проекта, както и размера на европ. и нац. съфинансиране • Начална и крайна дата на изпълнение на проекта 4. Изработка и монтаж на 2 постоянни обяснителни табели, размер – 50 х 70 см. Табелите ще бъдат изработени от устойчив на неблагоприятни атмосферни условия материал и ще съдържат същите елементи, като билбордовете, без начална и крайна дата на проекта. 5. Организиране и провеждане на събития: 5.1. Ще бъдат организирани и проведени 3 публични събития – 2 пресконференции и 1 информационен ден за представяне на дейностите по проекта. Залата за провеждане на събитията ще бъде подходящо брандирана, чрез поставяне на банер и знамена на ЕС и РБ. След приключване на събитията ще бъде разпространено повторно прессъобщение до местни медии, като текстът му ще бъде публикуван и на страницата на общината. Всички публикации, както и официални изказвания, във връзка с проекта ще съдържат описаната информация в Единен наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 5.2. Непосредствено преди стартиране на СМР дейностите ще се проведе официална церемония „Първа копка“. Събитието ще покрива изискванията за информация и публичност, посочени в т. 5.1. Събитието ще бъде съпроводено от кетъринг за 150 човека включващ: кафе, чай, минерална вода, безалкохолно, дребни сладки, соленки, хапки, вино. 5.3.След приключване на СМР дейностите ще бъде проведена официална церемония - откриване на обектите. 5.4. Публикуване на прес-съобщения – 10 бр. С цел популяризиране на публичните събития и официалните церемонии ще бъдат публикувани 10 бр. прес-съобщения в местни медии – по 1 брой преди и след всяко събитие. 7. По проекта ще бъдат изработени 500 бр. дипляни със следните характеристики: - Размер на изделието в сгънат вид А5; - Пълноцветен печат – 4х4; - Медия - двустранно хромов мат – 150 гр. Дипляните ще бъдат изработени съгласно изискванията, посочени в ЕНППИК 2014-2020 8. Ще бъдат изработени 270 бр. инф. материали, включващи тефтер и химикал, които ще бъдат разпространявани на публичните събития. Материалите ще бъдат изготвени, съобразно ЕНППИК 2014-2020 9. За брандиране на залите ще бъде изработен 1 бр. банер с размер 200 х 70 см., винилово платно, пълноцветен печат, съдържащ следните задължителни елементи: • Емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“ • наименованието на ЕФРР • Общото лого на програмния период и наименованието на програмата • Наименованието на проекта • Общата стойност на проекта, както и размера на европ. и нац. съф. 10. На всички доставки, направени по проекта, в т.ч. и на закупените автобуси ще бъдат поставени информационни стикери, съдържащи следната информация: • Емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“ • Наименованието на ЕФРР • Общото лого на програмен период 2014-2020 със съответното наименование на фин. програма • Номера на ДБФП Стикерите за автобусите ще са с размер 20 х 70 см, PVC, пълноцветен печат.