Canadian pharmacy online Регистър - Други инструменти на ЕС - Фонд Солидарност на ЕС - СНАВР за овладяване на бедствено положение в Община Сливен
Home Други инструменти на ЕС Фонд Солидарност на ЕС СНАВР за овладяване на бедствено положение в Община Сливен

Регистър

СНАВР за овладяване на бедствено положение в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: 2015BG16SPO001-012
Финансираща програма: Фонд Солидарност на ЕС
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 133550.53
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 133550.53
Бюджет, разходван от Община Сливен: 133550.53
Източници на финансиране: Финансирането по проекта е 100% БФП от фонд "Солидарност" на ЕС, "Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г.".
Години на провеждане: 2016
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г.
Текущ етап: Проектът е приключил. Искане за окончателно плащане е верифицирано и разплатено.
Цели:
Двата обекта на интервенция са:
1. СНАВР за овладяване бедствено положение на територията на Народно читалище „Даскал Димитър Димов 1908“, с. Желю войвода, Община Сливен“
2. СНАВР за овладяване бедствено положение на територията на с. Стара река, Община Сливен“

Дейности:
 
За обект 1. СНАВР за овладяване бедствено положение на територията на Народно читалище „Даскал Димитър Димов 1908“, с. Желю войвода, Община Сливен“

В ранните часове на 1 февруари 2015 г. ураганен вятър, придружен с проливен дъжд е нанесъл щети на покрива на Народно читалище „Даскал Димитър Димов 1908“ в с. Желю войвода. В резултат на проявлението на повече от едно събитие за кратък период от време (ураганен вятър и проливни дъждове), покривът на сградата на читалището е частично разрушен с множество провокирани участъци по скатовете. Увредени са дървената покривна конструкция, дъсчената обшивка, покритието от керемиди и водоотвеждането. В резултат на възникналите течове е наводнена сцената, увредена е мазилката по стени и тавани, литературата. Намокрена е електрическата инсталация, което би довело до късо съединение. Налице са потенциални предпоставки за наводняване на помещенията, увреждания на оборудването при резки метеорологични промени, характерни за сезона. Нарушен е нормалния ритъм на работа на читалището.
Със заповед № РД-15-325 от 2 февруари 2015 г. на Кмета на община Сливен се въвежда в изпълнение Общинския план за защита при бедствия и се обявява „Бедствено положение“ на част от територията на Община Сливен, за изброени в заповедта обекти, включително под № 2.3 „с. Желю войвода, с граници: сградата на Народно читалище „Даскал Димитър Димов 1908“ и прилежащата му територия с периметър 10 м. от сградата“. За начало на въвеждане на бедственото положение е определено: 10:00 часа на 1 февруари 2015 г. За срок на действие на бедственото положение е обявено: до ограничаване на опасността. Състоянието на сградата на читалището следствие на бедствието представлява риск за живота и здравето на гражданите и не позволява ежедневния им достъп до услуги, оказвани в Народно читалище „Даскал Димитър Димов 1908“.
Със заповед № РД-15-328 от 2 февруари 2015 г., за незабавното преодоляване на щетите върху сградата на Народно читалище „Даскал Димитър Димов 1908“, с. Желю войвода, кмета на община Сливен нарежда да започне провеждане на спасителни и спешни неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията. Същата заповед определя на територията на засегнатия район с граници: сградата на читалището и прилежащата му територия с периметър 10 от сградата, да се изпълнят следните дейности:
• Демонтаж керемиди, увредена покривна конструкция, водоотвеждаща система и обшивка
• Възстановяване дървена покривна конструкция, обшивки, комини и водоотвеждаща система
• Поставяне на нови керемиди и капаци по била
Със същата Заповед № РД-15-328 от 2 февруари 2015 г. кметът на община Сливен нарежда всички мероприятия по изпълнение на СНАВР да бъдат възложени на дружеството, включено в разчета на общинския план за защита при бедствия – „МОНТЕЛИ ГРУП“ ЕООД, като срокът за приключване да не надвишава 60 календарни дни. Съгласно т. 3.6. от предходната заповед № 15-325, количествата и обема аварийно-възстановителни работи следва да се определи в процеса на изпълнението им чрез замерване на място от представител на Община Сливен. За начало на СНАВР е определена датата, при която са налице подходящи метеорологични условия за изпълнение на дейностите. За край на СНАВР е обявен момента на приключване на последните аварийно-възстановителни работи и възстановяване на нормалната дейност на читалището. 
Резултат от извършване на планираните СМР е ликвидиране на последствията от бедствието, ликвидиране на възникналите опасности за живота и здравето на гражданите и възстановяване на нормалната работа на Народно читалище „Даскал Димитър Димов 1908“, с. Желю войвода посредством възстановяване на покрива: демонтаж керемиди (500 м2), увредена покривна конструкция, водоотвеждаща система и дървена обшивка (500 м2), възстановяване дървена покривна конструкция (500 м2), обшивки, комини и водоотвеждаща система; поставяне на нови керемиди и капаци по била.


2. СНАВР за овладяване бедствено положение на територията на с. Стара река, Община Сливен“
В периода от 30 януари до 4 февруари 2015 г. в резултат на проявление на повече от едно природно бедствие за кратко време, в случая ураганен вятър със скорост около 100 км/час и продължителни интензивни валежи в количества над 62 л/кв. м, на територията на с. Стара река възникна сложна обстановка. Нанесени са значителни материални щети върху сградите на кметството, училището, читалището, здравната служба и частни имоти от нарушени покривни конструкции и счупени керемиди. На няколко сгради, общинска и частна собственост е прекъснато електро захранването за 10 часа. Водите на р. Стара река излизат от коритото си в северната част на селото. По сградите на Основно училище „Васил Левски“ и читалището има паднали олуци и водосточни тръби, капаци по ръбове и локално увредени участъци, при които липсват и керемиди. От съборените дървета върху покрива на сградата на Здравната служба са увредени дървената покривна конструкция, дъсчената обшивка и олуците. По скатовете има счупени керемиди. Ситуацията се усложнява допълнително в ранните часове на 5 февруари от земен трус в с магнитут 3.9 – 4.2 по Рихтер След ураганния вятър и интензивните валежи, земния трус допринася в най-висока степен за разрушаване на вече силно повредените в предходните дни комини на сградата на здравната служба. Както е видно от приложения към настоящото проектно предложение Констативен протокол от 02.02.2015 г. от незабавни огледи на място, независимо то въздействието на земния трус всички посочени разрушения са факт преди 02.02.2015 г. и са пряка последица от ураганния вятър и продължителните интензивни валежи в периода от 30 януари – 4 февруари 2015 г. На база Констативния протокол от 02.02.2015 г. е издадена Заповед № РД-15-325 от 02.02.2015 г. на Кмета на община Сливен, в която е констатирано, че "На територията на община Сливен, в селата Стара река, Средорек, Биково, Тополчане, Селеминово, Злати войвода, Крушаре и Жельо войвода са наводнени частни имоти и прилежаща инфраструктура, където по отводняването са привлечени и работят екипи на РД ПБЗН", и така също "Вследствие ураганния вятър, достигащ около 100 км/час и последващите интензивни валежи в количества над 42 л/кв. м. са изкоренени и пречупени дървета в района на селата Средорек, Стара река и Селеминово". Със Заповед № 15-444 от 5 февруари 2015 г. на Кмета на община Сливен е въведен в изпълнение Общинския план за защита при бедствия и е обявено „Бедствено положение“ на територията на с. Стара река с режим, свързан с прилагане на мерки с цел провеждане на спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи. За начало на бедственото положение е определено 16:00 часа на 5 февруари 2015 г., а за срок на действие на бедственото положение – до ограничаване на опасността за населението. Състоянието на повредените сгради следствие на бедствието представлява риск за живота и здравето на гражданите и не позволява ежедневния им достъп до услуги и по-конкретно медицинска помощ, оказвана в сградата на здравната служба и нормално протичане на учебния процес в сградата на Основно училище „Васил Левски“.
Със Заповед №РД-15-458 от 9 февруари 2015 г. Кмета на община Сливен нарежда да започне провеждане на спасителни и спешни неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията. Заповедта определя на територията на засегнатия район с поражения върху сградите на училището и здравната служба да се изпълнят следните дейности:
• Възстановяване капаци по ръбове, доставка и монтаж на керемиди и възстановяване на водоотвеждаща система на сградата на училището;
• Възстановяване на дървена покривна конструкция, обшивки, комини и водоотвеждаща система на сградата на здравната служба.
Със същата заповед е определено всички мероприятия по изпълнението на СНАВР да бъдат възложени на дружеството, включено в разчета на общинския пан за защита при бедствия – ТД „МОМЧЕВИ И СИЕ“ ООД, като срокът за приключване да не надвишава 60 календарни дни. В заповедта също така е определено количествата и обеми аварийно-възстановителни работи да се определят съгласно т. 3.5 от предходната Заповед №15-444 чрез замерване на място от представител на отдел СУКиОМП при Община Сливен.
Резултат от извършване на планираните СМР е ликвидиране на последствията от бедствието, ликвидиране на възникналите опасности за живота и здравето на гражданите и възстановяване на нормалната работа на здравната служба и ОУ „Васил Левски“ в с. Стара река и възстановяване на достъпа на гражданите до оказване на ежедневни услуги, посредством възстановяване капаци по ръбове, доставка и монтаж на керемиди и възстановяване на водоотвеждаща система на сградата на училището; възстановяване на дървена покривна конструкция, обшивки, комини и водоотвеждаща система на сградата на здравната служба.