Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00402/19.12.2014
Home Структурни фондове на ЕС Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00402/19.12.2014

Регистър

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00402/19.12.2014


Номер на договора за финансиране: 20/226/00402/19.12.2014 г.
Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 54617,97
Години на провеждане: 2015
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 2 „Подобряване на околната среда и природата”
Операция/Бюджетна линия: Мярка 226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Цели: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен
Дейности: Превантивни дейности:
• закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, съгласно Наредба по чл. 138 ал.1 от Закона за горите
• строителство на наблюдателен противопожарен пункт (кула) за ПИ 119001 в землището на с. Стара река, отдел 42 „н” и закупуване на средства за наблюдение и комуникация