Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2015 - Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен
Home Години: 2015 Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен

Регистър

Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен


Финансираща програма: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: EUR Евро
Общ бюджет на проекта: 541178,28
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 541178,28 (100%)
Начало на проекта: 2015-05-01
Край на проекта: 2016-04-30
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Програма БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
Операция/Бюджетна линия: Грантова схема BG04-02-03 "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи"
Текущ етап: Извършва се подготовка на процедурите за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители.
Цели:
По отношение на Енергийната ефективност

1)  Очаквано увеличение на намаляването и/или избягването на емисиите на CO2 в тонове/годишно -   
a)  Базово състояние и очакван резултат - базово състояние: 638.1 тона годишно и очакван резултат: 498,7 тона годишно или намаление от 139,4 тона годишно
b) Съотношение между спестените емисии на CO2 и инвестиционните разходи - 0,178  тона CO₂ / 1000 лв. годишно

2) Очаквано увеличение на спестената енергия в MWh/годишно
a) Базово състояние и очакван резултат - базово състояние: 1120,1 MWh/годишно и очакван резултат: 672,7 MWh/годишно (намаление на потреблението на енергия с 447,4 MWh/годишно)
b) Съотношение между инсталираната мощност и инвестиционните разходи - 2,9 KW / 1000 лв. или 0,0029 MW / 1000 лв.

Дейности:
Основната дейност в проекта е "Подобряване на енергийната ефективност на 4 сгради със социално предназначение в Община Сливен".
В рамките на тази дейност, по вече изготвения технически проект съгласно ЗУТ, ще бъдат извършени следните видове дейности в различните сгради:

Сграда 1: II-ро Основно училище "Христо Ботев", ул. "Московска" 6 Б, гр. Сливен
- Изграждане на ново котелно помещение до сградата на училището;
- Изграждане на комин с височина 18 м по фасадата на  сградата на училището;
- Доставка на компоненти и материали за нова котелна инсталация; чугунен котел 300kW с комбинирана газо-нафтова горелка, 2 бр. основни циркулационни помпи, трипътни вентили, резервоар за нафта, тръби и арматура за технологичните тръбопроводи;
- Доставка на компоненти и материали за газопроводно отклонение към котелното; тръби ПЕВП, стоманени тръби и преходи;
- Доставка на компоненти и материали за ел. инсталация, сигнализация , аварийно осветление и вентилация; табло ТСВО, газдетектор, взривозащитено осветително тяло и кабели;
- Доставка на компоненти и материали за отоплителна инсталация; отоплителни тела, спирателна и регулираща арматура и тръби и разпределителни колектори;
- Доставка на специализирани процесори, контролери, модули за управление, индустриален компютър (хардуера за Автоматизираната система за управление на енергийната ефективност, АСУЕЕ);
- Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация; радиатори и тръбна мрежа;
- Монтаж на елементите на котелната инсталация и външния газопровод;
- Монтаж на елементите на отоплителната инсталация;
- Направа на функционални проби на инсталациите и представяне на изпълнителска документация;
- Изготвяне на документи, съгласувано с газовото дружество и присъединяване към газопреносната система;
- Независим строителен надзор;
- Авторски, технически и инвеститорски контрол.
Сграда 2 - Спортно училище „Димитър Рохов” –гр. Сливен, ул. „Бургаско шосе” № 4
- Реконструкция на котелното  помещение, съгласно изискванията на  противопожарните строително-технически норми;
- Доставка на компоненти и материали за нова котелна инсталация; чугунен котел 280kWс комбинирана газо-нафтова горелка, 2 бр. основни циркулационни помпи, трипътни вентили за управление по клонове, тръби и арматура за технологичните тръбопроводи;
- Доставка на компоненти и материали за газопроводно отклонение към котелното; тръби ПЕВП, стоманени тръби и преходи;
- Доставка на компоненти и материали за ел. инсталация, сигнализация , аварийно осветление и вентилация; табло ТСВО, газдетектор, взривозащитено осветително тяло и кабели;
- Доставка на специализирани процесори, контролери, модули за управление (хардуера за АСУЕЕ);
- Демонтаж на съществуващи котли, бойлери, арматура и тръбопроводи;
- Монтаж на елементите на котелната инсталация и външния газопровод;
'- Направа на функционални проби на инсталациите и представяне на изпълнителска документация;
- Изготвяне на документи, съгласувано с газовото дружество и присъединяване към газопреносната система;
- Независим строителен надзор;
- Авторски технически и инвеститорски контрол.
Сграда 3 - Дом за стари хора - гр. Сливен, ул. „Панайот Хитов” № 115
- Доставка на компоненти и материали за нова котелна инсталация;  2бр. чугунен котел 280kW с комбинирана газо-нафтова горелка, 2 бр. основни циркулационни помпи, трипътни вентили за управление по клонове, тръби и арматура за технологичните тръбопроводи;
- Доставка на компоненти и материали за газопроводно отклонение към котелното; тръби ПЕВП, стоманени тръби и преходи;
- Доставка на компоненти и материали за ел. инсталация, сигнализация , аварийно осветление и вентилация; табло ТСВО, газдетектор, взривозащитено осветително тяло и кабели;
- Доставка на специализирани процесори, контролери, модули за управление (хардуера за АСУЕЕ);
- Демонтаж на съществуващи котли, арматура и тръбопроводи;
- Монтаж на елементите на котелната инсталация и външния газопровод;
- Направа на функционални проби на инсталациите и представяне на изпълнителска документация;
- Изготвяне на документи, съгласувано с газовото дружество и присъединяване към газопреносната система;
- Независим строителен надзор;
- Авторски технически и инвеститорски контрол.
Сграда 4 - СОУ „Хаджи Мина Пашов” - гр. Сливен, ул. „Княз Батенберг” № 2
- Доставка на компоненти и материали за нова котелна инсталация; 2броя чугунен котел190kW с интегрирана високонапорна нафтова горелка  и кондензационен топлообменник,2 бр. основни циркулационни помпи, трипътни вентили за управление по клонове, тръби и арматура за технологичните тръбопроводи;
- Доставка на компоненти и материали за ел. инсталация,  вентилация и кабели;
- Доставка на компоненти и материали за отоплителна инсталация; отоплителни тела, спирателна и регулираща арматура, тръби и разпределителни колектори;
- Доставка на специализирани процесори, контролери, модули за управление (хардуера за АСУЕЕ);
- Демонтаж на съществуващ котел, колектори, арматура и тръбопроводи;
- Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация; радиатори и тръбна мрежа;
- Монтаж на елементите на котелната инсталация;
- Монтаж на елементите на отоплителната инсталация;
- Направа на функционални проби на инсталациите и представяне на изпълнителска документация;
- Независим строителен надзор;
- Авторски технически и инвеститорски контрол.
 
Допълнителни сгради:
 
Сграда 5:
Сграда 6: