Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2015 - Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен
Home Години: 2015 Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Регистър

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG05FMOP001-3.002-0148-C02
Финансираща програма: ОП за храни и/или основно материално подпомагане
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 32773.66
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 32773.66
Бюджет, разходван от Община Сливен: 32773.66
Начало на проекта: 2015-07-31
Край на проекта: 2016-04-30
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Осигуряване на топъл обяд
Текущ етап: Проектът е приключил.
Цели:
1. Осигуряване на подкрепа на най-нуждаещите се жители на община Сливен (живеещи в бедност и/или невъзможност да си осигурят качествена храна) чрез осигуряване на топла храна.
2. Подобряване на условията на живот на хората в неравностойно положение;
3. Повишаване на информираността за възможността за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Сливен, ползване на административни
общински услуги, достъп до здравни и образователни услуги.
4. Информиране на местната общност за приноса на Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Дейности: