Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - Пълноценна образователна интеграция за децата от „Надежда”
Home Национални програми/източници на финансиране Пълноценна образователна интеграция за децата от „Надежда”

Регистър

Пълноценна образователна интеграция за децата от „Надежда”


Финансираща програма: ЦОИДУЕМ
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: Ромска академия за култура и образование
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 39735,40
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 39735,40
Източници на финансиране: Конкурсна процедура КП 33.8 2011 се осъществява с финансовата подкрепа на Ромски Образователен Фонд (РОФ) – Будапеща.
Години на провеждане: 2011, 2012
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: Конкурсна процедура 33.8 – 2011
Цели:
• Осигуряване на равен достъп на качествено образование на 120 ромски деца от кв.Надежда, Сливен в 4 приемни училища;
• Да се повиши образователното ниво на ромските деца, включени в проекта;
• Да се промени образователната среда за ромските деца в българската образователна система (извеждане на ромски ученици от кв.Надежда и насочването им в смесени училища в града);
• Мотивиране на ромските родителите,техните семейства с цел повишаване на образованието на децата 
• Да се популяризира ромската култура, бит и традиции в училищата, включени в програмата. Да се опознае и уважава ромската история, традиции и култура от младите хора;
• Да се насърчи участието на млади роми в публичния живот. Да се подмогне развитието на младите и талантливи роми.

Дейности:
• Избор на наставници, които ще са постоянно ангажирани с децата, ще се грижат за тях.
• Записване на  ромски деца от кв.Надежда в смесени паралелки в четири приемни училища.
• Работа с ромски деца от кв. Надежда в смесени паралелки в 4 приемни училища
• Осигуряване на всекидневно присъствие на учениците в училище. Транспорт.
• Срещи с ромските родители, усилена работа с родителите, родителски срещи, беседи, мотивационни кампании. Мотивиране на родителите и техните семейства.
• Закупуване на учебници, помагала, учебни тетрадки, материали за културата, историята на ромите. Раздаване на учениците.
 
Преки участници в проекта са: 
• 120 ученици от ромски произход от кв.Надежда, Сливен. Възрастовата група на учениците по проекта ще бъде от 1 до 10 клас (7-17 годишни). Изборът на преки участници е според успешното мотивиране на родителите да участват и подкрепят нашия проект, като запишат децата си в приемните училища, с които ще работим: ОУ „Димитър Петров”, ОУ „Панайот Хитов”, СОУ „Йордан Йовков”, СОУ „Константин Константинов”. Училищата, с които ще работим се намират извън ромския квартал. Децата ще се обучават в смесени паралелки заедно с неромски деца. 
• Родителите на нашите ученици – 70 души. Предвидили сме провеждане на периодични срещи с родителите за мотивация и помощ на учениците в учебния процес. 
• учителите, училищните колективи в приемните училища – 30 души. 
Непреките участници са:
• 4 приемни училища;
• представители на местни и национални медии. Периодично ще се предоставя информация за реализирането на дейностите по проекта с цел популяризирането на процеса на десегрегация на ромските ученици.