Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - Осигуряване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен
Home Национални програми/източници на финансиране Осигуряване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен

Регистър

Осигуряване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен


Номер на договора за финансиране: РД 04-99/30.05.2018
Място на изпълнение: Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен, кв. „Република” № 51
Финансираща програма: Фонд "Социална закрила"
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 26769,28
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 24092,35
Финансов принос на Община Сливен: 2676,93
Бюджет, разходван от Община Сливен: 29949,80
Начало на проекта: 2018-06-01
Край на проекта: 2018-11-30
Статус на проекта: Приключил проект
Цели:

Подобряване на материалната база на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи в гр. Сливен, чрез осигуряване на оборудване и обзавеждане. 

 

Специфични цели:

- повишаване качеството на предлаганите социални услуги;

- увеличаване капацитета на ЦСРИН;

- създаване на условия за разширяване обхвата на целевата група, с включване на деца и пълнолетни лица с увреждания, както и разкриване на нови социални услуги.


Дейности:
Основните дейности за постигане на поставените цели на проекта са:
• Дейност 1: Организация и управление на проекта
• Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура за избор изпълнител
• Дейност 3: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за ЦСРИН