Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014 - Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен
Home Години: 2014 Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен

Регистър

Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен


Номер на договора за финансиране: M13-22-55/25.08.2014
Финансираща програма: ОП Административен капацитет
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 155284.94
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 155284.94
Източници на финансиране: ОП Административен капацитет, Приоритетна ос 2 Управление на човешките ресурси,  Подприоритет 2.2. Компетентна и ефективна държавна администрация, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, Безвъзмездната финансова помощ оп ОПАК е 100% от общия бюджет на проекта.
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 2 Управление на човешките ресурси
Операция/Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14
Цели:
Обща цел на проектното предложение:

Повишаване компетентността и уменията на служителите за постигане на ефективни резултати при изпълнение на служебните задължения

Специфични цели:

Подобряване на управленските умения, стратегическо планиране и организационно развитие на общината
Подобряване на компютърните знания и умения на служителите
Постигане на по-ефективни вътрешни комуникации и връзки с обществеността

Целева група:

Служителите в общинска администрация Сливен

Очаквани резултати:

  • Проведени обучения по ефективно управление на хората и ефективно лидерство, управление на промяната.
  • Проведени обучение за подобряване на вътрешните комуникации и връзките с обществеността.
  • Проведено обучение за работа в среда на толерантност и антидискриминация.
  • Проведено компютърно обучение по специализирани програмни теми.
  • Обучени 174 души от Община Сливен

Дейности:
Д1 – Организация и управление на проекта
Д2 – Обучение към Института по публична администрация
Д3 – Обучение по специализирани компютърни теми
Д4 – Обучение по ключови компетентности
Д5 – Информация и публичност на проекта