Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014 - Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания в град Сливен
Home Години: 2014 Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания в град Сливен

Регистър

Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания в град Сливен


Номер на договора за финансиране: BG051РО001-5.2.12–0062–С0001
Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 668270,94
Начало на проекта: 2014-08-01
Край на проекта: 2015-11-30
Години на провеждане: 2014, 2015, продължителност 16 месеца
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: BG051РО001-5.2.12 , „Да не изоставяме нито едно дете”, компонент 2, „Разкриване на социални услуги в общността”
Цели:
Обща цел: Реализиране на устойчив модел на деинституционализация за деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции и от общността. Превеция на социалното им изключване, чрез предоставяне на услуги от резидентен тип. 
Специфични цели:
Създаване на местно ниво на модел за качествена грижа за деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции и от общността, ориентирана към индивидуалните нужди и гарантираща условия за социално включване;
Реализиране на политиката за деинституционализация на местно ниво, чрез предоставяне на услуга от резидентен тип – ЦНСТ; 
Разширяване на системата от социални услуги на територията на община Сливен за превенция на социалното изключване на деца и младежи с увреждания и създаване на нови работни места;  
Популяризиране на услугата „Център за настаняване от семеен тип” сред местната общност и повишаване обществената чувствителност по проблемите на децата и младежите с увреждания.


Дейности:
 1. Организация и управление на проекта. 
2. Мониторинг и вътрешна оценка. 
3. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
4. Осигуряване на информация и публичност. 
5. Подбор, наемане и подготовка на персонала в новите социални услуги.
6. Адаптационни дейности, подготовка  за преместване и преместване на деца и младежи в новите социални услуги.
7. Предоставяне на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в град Сливен.   

Целеви групи:
Деца и младежи с увреждания от специализирани институции за деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания и домове за медико- социални грижи;
Деца и младежи с увреждания, настанени в домове за деца лишени от родителска грижа;
Деца и младежи, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа;
Деца с увреждания в общността;
Семейства на деца /вкл. на деца и младежи с увреждания/; 
Персонал, ангажиран в социалните услуги.