Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014 - Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен
Home Години: 2014 Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен

Регистър

Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен


Номер на договора за финансиране: 13-13-144
Финансираща програма: ОП Административен капацитет
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 77801.00
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 77801.00
Източници на финансиране: 100% от ОП "Административен капацитет"
Начало на проекта: 2013-11-15
Край на проекта: 2014-08-15
Статус на проекта: Приключил проект
Цели: Въвеждане на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в Сливен
Дейности:
1.Сформиране на екип за управление на проекта 1.1.Учредяване на екип по проекта. Избор на членове на екипа. Екипът, който ще реализира проектните дейности, ще се състои от следните членове: Ръководител на проекта; Счетоводител; Технически сътрудник; 1.2. Разработване на длъжностни характеристики на членовете на екипа по проекта; 1.3.Подписване на граждански договори. 1.4.Събрание на екипа на проекта за обсъждане предстоящото изпълнение на дейностите по проекта и разпределени конкретните задачи в съответствие с длъжностните характеристики; 1.5. Изготвяне на програма за реализиране на всяка дейност. 1.6. Актуализиране на плана за изпълнение на дейностите по проекта и разработване на подробен календарен план-график;
2.Провеждане на процедури за обществени поръчки Сформираният екип за управление на проекта ще съдейства при разработването на документацията за провеждане на 2 броя тръжни процедури съгласно ЗОП. 2.1. Изготвяне на документации за тръжни процедури по ЗОП 2.2. Съгласуване на документациите за тръжни процедури с експрерти дейности “Обществени поръчки” в Община Сливен и УО на ОПАК и АОП. Одобрение, нанасяне корекции. Провеждане на 2 тръжни процедури, подготовка на тръжни досиета и избор на 2 изпълнители – консултант изготвящ стратегическите документи и фирма за осигуряване дейностите по публичност и информация. Дейностите по изготвяне на документацията за тръжни процедури и провеждането им се извършва за сметка на Община Сливен. 
3.Изработване на инструментариум за действие. На базата на реализираните проучвания, изследвания и анализи в Областната стратегия за развитие ще бъде разработен необходимия инструментариум, съдържащ набор от критерии, индикатори, вътрешни правила и методология и механизъм за работа. Инструментариумът ще включва: • Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Сливен и изпълнението на политики от общинската администрация; 3.1. Създаване на система от обективни, реално работещи (информационно осигурени и обективно оценими) общи и специфични критерии за анализ и оценка на действащи и бъдещи ОПР в Община Сливен; 3.2. Разработване на механизъм за прилагане на принципа на партньорство при прилагане на политиките за регионално развитие на областно и местно ниво; • Разработване на Механизъм за прилагане принципа на партньорство при прилагане на политиките за регионално развитие на областно и место ниво; 3.3. Разработване на вътрешни правила и процедури за взаимодействие между областния управител, териториалните органи на изпълнителната власт, представителите на местното самоуправление и администрация и представителите на гражданското общество; 3.4. Разработване на методика за извършване на последваща оценка на Общинските планове за развитие съгласно приоритетите на разработената Областната стратегия за развитие на Област Сливен. 
4. Разработване на вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Сливен и изпълнението на политики от общинската администрация и механизъм за прилагане на принципа на партньорство при политиките за регионално развитие. С участието на заинтересованите страни ще разработят правилата и методиките за мониторинг и контрол, които подлежат на приемане от ОбС Сливен. Ще бъдат разработени с участието на широк кръг представители на заинтересованите страни, чрез обсъждания за да се даде възможност за приемане на мнения и препоръки по проектите на разработените документи, същите ще бъдат отразени в преработен вариант преди представянето им за приемане от ОбС Сливен. Правилата за мониторинг които ще се приложат ще проследяват използването на финансовия и ресурсен потенциал, активно ще отчитат физическия прогрес върху територията на общината (настъпващите промени състоянието на средата в резултат от предприетите инвестиции). Ще бъдат заложени набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана. 
5.Въвеждане на разработените правила и методики за мониторинг и контрол. Разработените с участието на заинтересованите страни правилата и методиките за мониторинг и контрол, подлежат на приемане от ОбС Сливен. След като бъдат разработени с участието на широк кръг представители на заинтересованите страни, проведени обсъждания и публикации и се даде възможност за мнения и препоръки по проектите на разработените документи, същите ще бъдат отразени в преработен вариант преди представянето им за приемане от ОбС Сливен. Мониторингът трябва да проследява не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчита и физическия прогрес върху територията на общината (настъпващите промени състоянието на средата в резултат от предприетите инвестиции). Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана. 
6. Разработване на Общински план за развитие на община (ОПР) Сливен 2014-2020г. на база разработената Областна стратегия за развитие на Област Сливен за същия период и Програма за реализация на ОПР Сливен 2014-2020 г; Общинския план за развитие ще се изготви съобразно одобрена структура и методология, съобразно действащия Закон за регионално развитие. В него трябва да се осигури взаимна обвързаност със стратегически планови и програмни документи на местно, регионално и национално ниво, да бъдат използвани механизми за широко партньорство и координация между институциите, бизнеса и гражданското общество. В Общинския план ще бъдат изведени приоритети, мерки и дейности, като се очертаят не само възможностите на общината, но и на администрацията. Ще съдържа детайлен социално-икономически, екологичен и SWOT анализи, целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020 година . Проектите, които ще се разпишат в плана ще са обект на широко обществено обсъждане от всички заинтересовани страни, за да бъдат удовлетворени и защитени интересите на всички групи. При подготовката ще се обърне внимание на проектите, тяхната проектна готовност, времевия диапазон, източника на финансиране, което ще е решаващо при предварителния подбор и приоритизиране на предложенията за крайния вариант на документа. Плана следва да съдържа също така: Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана ; Индикатори за наблюдението и оценката на плана, необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; Програмата за реализация на ОПР конкретизира проектите за изпълнението на Плана за развитие, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. Същата се разработва или актуализира всяка година съобразно наличния финансов ресурс на общината. 
7. Извършване на предварителна оценка по разработения ОПР на община Сливен за периода 2014-2020 г. Предварителната оценка се извършва с цел реално залагане на социално-икономически цели за развитие и стратегическо планиране на общината, както и за да отчете евентуални вреди върху околната среда при изпълнение на заложените в плана дейности. 
8.Разработване на допълнителни стратегически документи на Община Сливен – Концепция за пространствено развитие. Изпълнението на дейността ще доведе до по-балансирано териториално развитие, по-добро управление на транспортните, икономическите и човешките ресурси на общината в пространствен аспект. Новите приоритети на национално и областно ниво ще залегнат в стратегическите документи, като допълняемост и синергия с политиките на местно ниво. Документите ще се подложат на широко обществено обсъждане с участието на заинтересованите страни и целевите групи за да се постигане партньорство при бъдещото им изпълнение. 
9. Последваща оценка на действащото ОПР на Община Сливен за периода 2007-2013 г.; Последваща оценка – тази оценка следва да се извърши една година след приключване на срока на действие на плана и включва: 1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и ресурси за изпълнението на плана; 2.Оценка на общото въздействие върху социално – икономическата обстановка в общината; 3.Оценка на степента на постигане на приоритетите и мерките и устойчивост на резултатите; 4.Изводи относно същността и начина на прилагане на съответния ОПР, както и на резултатите от съответните мерки. 
10.Дейности по публичност и информация Тази дейност включва: 10.1.Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; 10.2.Изработване на 1 бр. банер, популяризиращ ОПАК и бюджетната линия; 10.3. Изработване на материали за публичност с логото и слогана на ОП “Административен капацитет” и ЕСФ и задължителния текст „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейския социален фонд.”:  Изработване на 100 рекламни папки;  Изработване на 100 рекламни бележника ;  Изработване на 100 рекламни химикалки ; Изработване на 20 рекламни флаш памет по 2 GB; 10.4.Организация на 2 публикации в местни печатни медии.; 10.5. Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото.