Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014 - Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период
Home Години: 2014 Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

Регистър

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период


Номер на договора за финансиране: BG161PO001/5-02/2012/032
Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 550000,00
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 550000,00
Години на провеждане: 2013, 2014, 2015 (18 месеца)
Статус на проекта: Приключил проект
Текущ етап: Изготвят се инвестиционните проекти.
Цели:
Обща цел на проектното предложение:
Да бъде укрепен капацитета на община Сливен като бенефициент на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014 - 2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ и КФ на ЕС.

Специфични цели:
- Да бъде изготвен списък на "готови за финансиране" проекти, които да бъдат включени и в ИПГВР
- Да бъде осигурена проектната готовност на община Сливен за следващия програмен период чрез изготвяне на готови за финансиране инвестиционни проекти (project pipeline)

Очаквани резултати:
1. Създаден капацитет на община Сливен като бенефициент на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014 - 2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ.
2. Изготвен списък на "готови за финансиране" проекти, които да бъдат включени и в ИПГВР
3. Укрепен капацитета на община Сливен за следващия програмен период чрез изготвяне на инвестиционни проекти и по-конкретно изготвяне на следните продукти:
3.1. Изготвено подробно пред-инвестиционно проучване за проект „Интегриран градски транспорт гр. Сливен“ - 1 бр.
3.2 Изготвен финансов анализ и АРП за проект „Интегриран градски транспорт гр. Сливен“ – 1 бр. 
3.3. Изготвени архитектурни заснемания, конструктивни обследвания и енергийни обследвания за сгради обект на инвестиционно проектиране – 6 бр. 
3.4. Изготвени технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти - 9 бр.;
3.5. Изготвени доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите – 9 бр.; 
4. Постигната широка обществена подкрепа и високо ниво на прозрачност и обществено доверие чрез продуктите за информиране на гражданското общество:
4.1 Проведени 2 бр. пресконференции 
4.2 Изготвени и пуснати 8 публикации в медии 
4.3 Изготвени 500 бр. информационни брошури за проекта 
4.4. Изготвен 1 банер на проекта 
4.5. Изготвена 1 информационна табела на проекта 
4.6. Проведени 9 обществени обсъждания за избор на най-добро обемно-пространствено решение 
5. Верификация на средствата изразходвани по проекта и изготвяне на одитни доклади 

Дейности:
Дейност 1 "Организация и управление на проекта, включително отчитане"
Дейност 2 "Възлагане на обществени поръчки"
Дейност 2 "Възлагане на обществени поръчки“
Дейност 3 "Изготвяне на архитектурни заснемания, конструктивни и енергийни обследвания" 
Дейност 4 "Прединвестиционно проучване, финансов анализ и АРП за проект "Интегриран градски транспорт гр. Сливен"
Дейност 5 "Изготвяне на Работни проекти по обособени позиции за обекти на територията на гр. Сливен"
Дейност 6 "Изготвяне на  оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите"
Дейност 7 "Одит на проекта"
Дейност 8 "Информираност и публичност на проекта"
Дейност 9 "Организиране на кръгли маси и обществени обсъждания за стимулиране на гражданска подкрепа за изготвяните проекти"

Списък на обектите:
1. Прединвестиционно проучване, финансов анализ и АРП за проект "Интегриран градски транспорт гр. Сливен"
2. Благоустрояване на поречието по двата бряга на река Асеновска между мостовете на бул. „Тракия“ и ул. „Генерал Скобелев“ по протежение на ул. „6-ти септември“, ул. „Димитър Пехливанов Добрович“, р. Асеновска, между мостовете на бул. „Тракия“ и ул. „Генерал Скобелев“ – проектиране на паркови зони с зони за отдих и рекреация; алейна мрежа и велоалеи; детски и спортни площадки; елементи на градското обзавеждане (обществена тоалетна, кошчета, осветление, озеленяване, др.); реконструкция на пешеходни мостове.
3. Облагородяване и благоустрояване на парк „Хамам баир“ - проектиране на алейна мрежа и велоалеи; детски и спортни площадки; кътове за отдих; елементи на градското обзавеждане (обществена тоалетна, кошчета, осветление, озеленяване, др.).
4. Реконструкция и основен ремонт на изложбена зала „Сирак Скитник“ – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
5. Реконструкция и основен ремонт на Детска градина „Детство“ и  благоустрояване на дворното й пространство – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
6. Реконструкция и основен ремонт на Детска градина „Зорница“ и проектиране на топла връзка между централен корпус и физкултурен салон и  благоустрояване на дворното й пространство – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
7. Реконструкция и основен ремонт на Детска градина „Мак“ и благоустрояване на дворното й пространство – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
8. Реконструкция и основен ремонт на Детска градина „Папазян“ и благоустрояване на дворното й пространство – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
9. Реконструкция и основен ремонт на Детска градина „Калина“, изграждане на нова кухня и благоустрояване на дворното й пространство – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
10. Проектиране на кръгово кръстовище "Розова градина" (кръстовището на ул. "Братя Миладинови", бул. "Цар Освободител", бул. "Христо Ботев", бул. "Георги Данчев", бул. "Бургаско шосе" и ул. "Радой Ралин").