Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014 - Творческо пространство за малки и големи
Home Години: 2014 Творческо пространство за малки и големи

Регистър

Творческо пространство за малки и големи


Номер на договора за финансиране: Д03-363/25.07.14

Социална интеграция и подготовка за училище на деца в риск чрез методите на изкуството и арт-терапията.

Проектът ще обхване 5 детски градини на територията на Община Сливен – ЦДГ „Звездица” – Сливен, ЦДГ „Здравец” – Сливен, ЦДГ "Слънчо" в с. Самуилово, ЦДГ "Роза" в с. Желю войвода и ДГ „Теменуга” 


Финансираща програма: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Партньори: Партньорство с норвежката Крос кълчъръл интродукшън АС организация и съвместно с Художествена Галерия Сливен.
Валута: EUR Евро
Общ бюджет на проекта: 220578,00
Източници на финансиране: 100% грант от Програма BG06 "Деца и младежи в риск", финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
Край на проекта: 2017-04-30
Години на провеждане: 2014, 2015,2016 (22 месеца)
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Програма BG06 „Деца и младежи в риск”
Операция/Бюджетна линия: Компонент 2 „Деца в риск” на програма BG06 „Деца и младежи в риск”
Текущ етап:

Текущо състояние  по дейности:

Дейности по проекта:

1. Дейност 1 – „Работа с децата в детските градини. Програма „Творческо пространство”

Към момента са обхванати около 300 деца на възраст между 3 и 6 години, които посещават следните градини: „ Зведица”, „Здравец” / в квартал „Речица”/, "Теменуга" и детските градини в селата Самуилово и Желю Войвода. Обучени по компонент 3 са по 3-ма педагози от всяка от петте детски градини. Всеки от тях работи с 20 до 25 деца. Педагозите представят в подходяща за възрастта на децата форма историята и културата на различните етноси, от които произхождат децата. Запознават ги с характерните за всяка общност празници. При работата с децата педагозите съблюдават спазването на следните принципи: Всички деца са еднакво ценни и важни; Ние признаваме и зачитаме разнообразието; Насърчаваме положителни нагласи и отношения и споделяме чувството за сближаване и принадлежност; Ние се стремим към намаляване и премахване на неравенствата и бариерите, които съществуват; Ние открито общуваме и играем; Смятаме, че общността в детската градина е едно цяло и като такава допринася за развитието на всеки един в нея.

Въпреки че центърът, където ще се осъществява програма „Творческо пространство” все още не е готов, назначените по проекта учител по танци, учител по театър, учител по изобразително изкуство, учител по история и психолог посещават детските градини и работят с децата по предварително изготвените от тях програми, които отговарят на изискванията на проекта и допринасят за постигане на целите му.

2. Дейност 2 – „Публичност, информационни кампании за културното многообразие на етносите в региона”

Към момента информация относно изпълнението на проекта се публикува на сайта на Община Сливен www.sliven.bg. 

3. Дейност 3 – „Ромски медиатори”

Назначени са 4 бр. медиаторите, които са обучени по Компонент 3. Помагат на учителите при комуникацията им с децата. Организират ежемесечни родителски срещи. Посещават редовно домовете на родителите на децата, с цел да вдъхновят и подпомогнат семействата от своята общност да водят редовно децата си на училище. Непривилегированите семейства не пращат децата си на детска градина не само поради липса на средства, но и поради специфична нагласа спрямо обучението и възпитанието на децата в детски заведения. Основните цели на работата на ромските медиатори са: стимулиране на етническите малцинства в неравностойно положение към редовно посещаване на учебни заведения, подпомагане и улесняване достъпа до училище; запознаване с важната роля на училището за доброто бъдеще на техните деца. 

4. Дейност 4 – „Работа с родителите”

Работните срещи с родителите на деца от етническите малцинства са друга дейност, в която основно участие вземат четиримата медиатори, обучени по Компонент 3. Работните срещи се провеждат сред етническите общности. Под формата на дискусии, с активното участие на двете страни се разглеждат следните теми: Как да избера най-подходящото училище за моето дете; С какви трудности се сблъсква детето при постъпване в първи клас; Как да помогна на детето си за подготовката за училище. 

5. Дейност 5 – „Оборудване”

За реализиране на дейност 1 се предвижда закупуване на оборудване. За осъществяването на програма "Творческо пространство"  ще бъдат обзаведени: ателие за работа, мултимедиен център и кът за почивка /по приложени количествено-стойностни сметки/. Към същата дейност е предвидено закупуване на микробус за извозване на децата до центъра „Творческо пространство”.

6. Дейност 6 – „Обмяна на добри практики с проектния партньор”

Предвижда се 1 /едно/ пътуване до Трондхайм, Норвегия за 4 дни от членове на екипа за управление, ромските медиатори и специалистите, които работят с децата. Пътуването ще бъде за 8 човека, които ще получат информация за добрите практики, които се прилагат в Норвегия за работа с деца в риск. Участниците ще споделят на работни срещи проблемите, възникващи в хода на работата и взаимно ще се търсят начини за тяхното преодоляване. На място ще бъдат посетени деца в риск и  наблюдавани резултатите, които са постигнати с тях. От своя страна екипът за управление и мадиаторите ще представят, чрез презентации, отзвукът от тяхната работа сред целевата група и целите, които са постигнати към момента. На кръглата маса по дейност 2 ще бъдат представени резултатите от проведеното посещение в страната - партньор.

7. Дейност 7 – „Организация и управление на проекта”

Проектът се управлява от ръководител, който работи в екип с координатор, счетоводител и технически сътрудник.  


Цели: Подобряване на социалната интеграция и подготовката за училище на деца от етническите малцинства и в икономическо неравностойно положение, което включва: подобряване на социалните умения на децата и родителите, подпомагане и улесняване достъпа до училище; откриване и стимулиране на индивидуалните способности на децата в различни сфери на изкуството, историята и литературата; повишаване на самочувствието и увереността в собствените способности на всяко дете, чрез грижа за него като автономна личност.
Дейности: Закупуване и доставка на учебници и учебни помагала, дидактически материали, материали за обучение, игри в детските градини за Предучилищна подготовка в сферата на изкуствата , Специализирана работа с ромските родители – мотивационно-информацинни кампании, тренинги, лекции, беседи., Закупуване на обзавеждане и оборудване за детските градини – обзавеждане на ДГ „Теменуга”, Публичност, информационни кампании за етническа толерантност и позитивно отношение към ромските деца в детски градини, и обществеността на град Сливен, с. Самуилово и с. Селиминово., Провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици на стоки и услуги, Организация и управление на проекта.