Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2014 - JEWEL
Home Години: 2014 JEWEL

Регистър

JEWEL


Финансираща програма: INTERREG IVC
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Община Перуджа (Италия)
Партньори: Партньори от ЕС: България, Гърция, Италия, Румъния
Партньори извън ЕС: Албания, Хърватска

Валута: EUR Евро
Общ бюджет на проекта: 205177,04
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 194993.19
Финансов принос на Община Сливен: 10183.85
Източници на финансиране: Бюджет: 205177,04 евро
ЕФРР: 85% или 173125,48
МРРБ: 10% или 20367,70
Съфинансиране: 5% или 10183,85

Начало на проекта: 2012-10-01
Край на проекта: 2014-09-30
Статус на проекта: Приключил проект
Цели: Целта на проекта JEWEL се състои в предлагането на иновативен подход за справяне с градските центрове и всички социално свързани явления. Този подход се основава на създаването на Градски Центрове във всяка община партньор. Градски център е място за разработване и документиране на иновативни идеи за бъдещия профил на града. Градски център е отворена общност от експерти за реализиране на интегрирани планове в подкрепа на добра политика и програма за проектиране.
В действителност, определена част от проекта е посветена в подкрепа на стартиране и развитие на нови предприятия и нови предприемачи в областта на творческата индустрия.
Тази дейност ще се осъществява благодарение на създаването на градските инкубатори за нови малки и средни предприятия, насочени към предприемачески дейности в областта на творческите индустрии, като нови медии, нови технологии и информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
Чрез градските инкубатори ще бъде предоставен набор от обучение и напътствия за подпомагане на новите предприемачи.

Дейности:

WP0 - Подготвителни дейности
Описание:
Фазата на планиране е разделена на три основни моменти: анализ на нуждите, изготвяне на идея и създаване на партньорство, планиране на проекта.
 
Акт 1: Анализ на нуждите
Акт 2: Идея за разработването и партньорство
Акт 3: Планиране на проекта

WP1 - Tранснационален проект и финансово управление
Цели:
Основните цели са (I) създаването на органи по проекта, отговорни за неговото изпълнение и (II) прилагането на управленските и финансови процедури за ефективно и надлежно изпълнение на проекта.

Акт 1.1: Процес на вземане на решения
Акт 1.2.: Икономическо и финансово управление
Акт 1.3.: Мониторинг и оценка на дейностите

WP2 - Комуникационни дейности
ЦЕЛТА на тези дейности е да разпространяват проекта на местно, национално и европейско ниво, за да се популяризира инициативата.

Акт 2.1.: Институционалната комуникация
Акт 2.2.: Кампания за повишаване на осведомеността
Акт 2.3.: Интегриране на кампанията (Mainstreaming)


WP3- Съдържание - Анализ на потребностите и Бенчмаркинг
Основната цел на това действие е да се дефинират точно конкретните нужди, възникващи от целевите области, за да се разработят и приложат ефективни планове за градско развитие, като се вземат в предвид, както решаващи фактори, така и ефективни ограничения за всеки.

Акт 3.1: Местен специфичен анализ за нуждите на проекта
Акт 3.2.: Бюро за изследвания и специфични проучвания

WP4- Съдържание - Проектиране на градоустройствени планове
Целта на този WP е да представи основните резултати на проекта, интегрираните градски планове, като инструмент в подкрепа на местните урбанисти и местните власти.

Акт 4.1.: Обща рамка на Градоустройствените планове
Акт 4.2.: Проектиране на местните планове за градско развитие

WP5- Съдържание - Изпълнение на планове за градско развитие
Целта на този WP е да се осигури стабилна бизнес система инкубатор за да улесни раждането на нови предприятия в центъра на града, в областта на креативната индустрия, включително и нови медии, нови технологии, ИКТ и иновативни предприятия, годни да бъдат поставени в центъра на града.
 
Акт 5.1.: Изпълнително планиране и подготовка на градските инкубатори
Акт 5.2.: Дейности в подкрепа на нови малки и средни предприятия
Акт 5.3.: Специфична мониторинг върху прилагането на плановете

WP6- Съдържание - Изграждане на капацитет
Тази група от действия, има за цел да предоставят на гражданите правилните умения за новите предприемачи за стартиране и успешно изпълнение на техните предприемачески дейности.

Акт 6.1.: Определяне на транснационална стратегия и основните характеристики за изграждане на капацитет
Акт 6.2.: Изпълнение на сесии за изграждане на капацитет.
 
WP7 - Съдържание - Постоянна мрежа от градските центрове
Осигуряване на участващите градове с градски център: отворено пространство и дългосрочно градско управление, като инструмент за планиране и изпълнение на бъдещето на града.

Акт 7.1.: Създаване и прилагане на JEWEL мрежа градския център
Акт 7.2.: Мониторинг за изпълнението на структурните политики в Югоизточните територии
Акт 7.3.: Предоставяне на препоръки до политиците

 

Основни очаквани резултати:
По-ефективен и балансиран подход за управление на градските центрове и намаляване на социалното опустиняване. Най-малко 30 нови, малки и средни предприятия (фирми) ще бъдат подкрепени в тяхното създаване и растеж от системата за обучение и бизнес инкубатори, както е предвидено в рамките на WP 4, 5 и 6. Тази операция ще бъде конкретно подкрепена, чрез предоставянето на колективни и индивидуални сесии за обучение, указания и подготовка за нови предприемачи. Въз основа на предишен опит е разумно да се приеме, че 30% ще дадат резултати в дългосрочен план.